Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ย้อนรอยสิบสองปันนา สานตำนานการศึกษาพุทธ
Date20/04/2010   Counter : 8041 time

 
ย้อนรอยสิบสองปันนา สานตำนานการศึกษาพุทธดินแดนสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นดินแดนแห่งตำนานที่หลายคนใฝ่ฝันจะได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัส 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้มีโอกาสเดินทางไปยังสิบสองปันนา ด้วยการประสานงานของ ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาจุฬาฯ และอาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ประธานสภาวัฒน ธรรมจังหวัดพะเยา 

จุดประสงค์การเดินทางในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานการค้ามณฑล สำนักงานท่องเที่ยวมณฑล ศาลากลางเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไฮ่เฉิน ได้มี หนังสือเชิญวิทยาเขตพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ ทางการศึกษา งานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 13 ณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปก ครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-22 เมษายน 2553

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย วิทยาเขตพะเยา ประเทศไทย กับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา สิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน เมื่อปีพุทธศักราช 2550 


มีการแลกเปลี่ยนพระสงฆ์ ครู นักศึกษา เพื่อศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา การบริหารและการจัดการทางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาจุฬาฯ ได้เดินทางมุ่งสู่เชียงรุ้ง เข้าไปที่วัดป่าเชต์ ซึ่งรัฐบาลจีนได้ทุ่มงบประมาณสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 อีกทั้งได้กำหนดให้วัดแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของสิบสองปันนา เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเถรวาทต่อไปในอนาคต

เห็นได้ว่ารัฐบาลจีนมองการณ์ไกลและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชนชาวไทลื้อแห่งนี้ 

ในการนี้ ได้เข้ากราบนมัสการครูบาหลวงจอมเมือง ประธานวิทยาลัยพระพุทธศาสนา สิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ได้สรุปผลหลังจากได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนการศึกษา พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ประเทศไทย กับ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา สิบสองปันนา สาขามณฑล ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดส่งพระนิสิต จำนวน 9 รูป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา สิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ณ วัดป่าเชต์ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เป็นเวลา 6 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดพะเยา


ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพระพุทธศาสนา สิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ได้ส่งพระภิกษุจำนวน 5 รูป เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิชาเอกพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

ปีการศึกษา 2552 ได้จัดส่งพระภิกษุมาเรียนเพิ่มอีก 1 รูป

พระสุนทรกิตติคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา กล่าวว่า หลังจากที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนา สิบสองปันนา ได้ส่งพระเข้าไปศึกษาที่วิทยาเขต ปัญหาที่พบคือ การสื่อสารด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย ท่านเหล่านั้นไม่ได้ศึกษาภาษาไทยมาก่อน ดังนั้น ทางสิบสองปันนาจึงขอให้มหาวิทยาลัยได้จัดส่งอาจารย์ไปสอนภาษาไทยเพิ่มเติมก่อนที่จะจัดส่งเข้าศึกษาต่อที่ประเทศไทย และยังต้องเสริมด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย "เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 มหาจุฬาฯ วิทยาเขตพะเยา มีมติจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนพระนิสิตนักศึกษาในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานตามข้อตกลงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเดินทางมาครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการสานสัมพันธ์การศึกษาทางพระพุทธศาสนาของไทยและจีนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตามนโยบายของพระธรรมโกศา จารย์ อธิการบดีมหาจุฬาฯ" 

แม่น้ำโขงถือเป็นสายเลือดเส้นใหญ่ของชนชาติ 6 ประเทศ คือ จีน ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และไทย ซึ่งล้วนนับถือพระพุทธศาสนา 

การที่รัฐบาลจีนลงทุนสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาแล้ว ต้องยอมรับว่า คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในจีน 

อีกทั้งการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางพระพุทธศาสนา

ช่วยให้สายใยแห่งความเป็นญาติระหว่างไทย-จีนให้คงอยู่ตลอดไป


หน้า 32
 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012