Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระธรรมโกศาจารย์ : เยี่ยมสถาบันสมทบมหาปัญญาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Date20/04/2010   Counter : 7873 time

                    เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ : พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะประกอบด้วย พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,พระครูปลัดเถรานุวัตร,พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้อำนวยการกองวิชาการ,รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่ กรรมการผู้ทรงคุณมหาวิทยาลัย เพื่อประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบมหาปัญญาวิทยาลัย ในโอกาสนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร,พระสมณานัมธีราจารย์,องสุตบทบวร (เดชาธร),องพจนกรโกศล (บุญส่ง) เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

                     มหาปัญญาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์อนัมนิกาย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ โดยคณะสงฆ์อนัมนิกายทั้งในและต่างประเทศ เปิดสอนหลักสูตรวิชามหายานศึกษา ตั้งอยู่ ณ วัดถาวรวราราม ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์อนัมนิกายให้มีความเจริญรุ่งเรือง เพื่อสืบทอดศาสนาทายาท และเผยแผ่หลักคำสอน ปัจจุบันมีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๑๕ รูป 

                     พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "รู้สึกเป็นห่วงการจัดการศึกษามหายานศึกษามาก เนื่องจากผู้เข้าศึกษาน้อย ทำอย่างไรจะให้มีผู้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษามากขึ้น เพราะการผลิตบัณฑิตแต่ละรูปต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และใช้เวลานาน"

                    ที่ประชุมกำหนดแนวการดำเนินงานมหาปัญญาวิทยาลัย ด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก,การพัฒนาคณาจารย์,ระบบติดตามผลสำเร็จการศึกษาโครงการรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง,การสร้างแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,การทำกิจกรรมร่วมกันของนิสิต 8ณาจารย์, ให้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช,ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งหาแนวทางให้นิสิตได้ขึ้นไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่, การพัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะยาว,การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต และการพัฒนาหลักสูตรมหายานศึกษาอีกด้วย

                     รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ กล่าวว่า "ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ได้ทุกคน แต่จะเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสติปัญญา จึงใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน โครงการรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก"

                      ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012