Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระธรรมโกศาจารย์ : มอบนโยบายการบริหารผู้บริหารส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบันสมทบ
Date09/06/2010   Counter : 11443 time

 วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องเธียรเตอร์  C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, เจ้าคณะภาค ๒,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย และมอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสังเขปดังนี้

              "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงส่วนงานของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกล่าง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบันสมทบต่างประเทศ โดยสร้างถนนที่เรียกว่า ชูเบอร์ไฮเวย์ เป็นเวลา ๑๐ ปี ปัจจุบันมีแต่ถนน มีระบบทะเบียน,มีระบบการบริหารจัดการ แต่ยังไม่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ เมื่อมีสาขามากระบบประหยัดกระดาษต้องมีนั้นคือระบบเบเบอร์เรส เพื่อประหยัดกระดาษ สร้างนิสัยการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์,มีระบบห้องสมุด,วางระบบให้พร้อมที่จะใช้งาน,มีระบบ Scan เอกสารประกอบการประชุม เมื่อมีประชุมก็นำขึ้นจอโปรเจคเตอร์ ส่ง e-mail, รวมทั้งการทำวิทยานิพนธ์ส่งเข้า e-mail อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ต นิสิตไม่ต้องพบหน้าอาจารย์ ซึ่งเขาใช้กันจำนวนมากในต่างประเทศ มีการเรียนการสอนทางไกล, ซึ่งได้วางระบบเอาไว้หมดแล้ว เหลือแต่คนใช้งานเท่านั้น, คนสร้างไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้สร้าง,ต้องทำการสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์อัตราส่วนเท่าไรในระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก, เวลาส่งบทความส่งทาง e-mail ซึ่งอยู่กันคนละที่, ต่อไปหน่วยงานไหนจะส่งเอกสารประกอบการประชุมสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ให้ Scan แล้วส่งมาที่เลขาฯ พัฒนาจอคอมพิวเตอร์ให้ครบห้องประชุม, ทุกภาคส่วนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันทั้งกองแผน กองวิชาการ กองกลาง กองทะเบียน, รวมทั้งภาวะการมีงานทำของนิสิต, ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินงาน, มีระบบตรวจสอบติดตามการทำงาน  มีการติดตามงาน  หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก (Center) รวมทั้งติดตามอย่างเป็นระบบ, มีการสำรวจการใช้งานเช่นห้องสมุด คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยต้องนำระบบไอทีเพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคลากร,การสื่อสาร e-mail, การเรียนการสอนทางไกล Conference, พัฒนาบุคลากรที่จำเป็นต้องพัฒนา เช่นด้านคอมพิวเตอร์ เราต้องการบุคลากรประเภทไหน ใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร ซึ่งในแต่ละปีตั้งไว้เป็นสิบล้าน, วางระบบในการใช้งาน, ให้วางแผนระบบแนวคิด จัดทำสัญญาประชาคมร่วมกัน เพื่อทำงานร่วมกันต่อไป"

               สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผู้บริหารระดับสูง กลุ่มงานบุคคล,กลุ่มงานการเงินและบัญชี,กลุ่มงานระบบทะเบียนนิสิต,กลุ่มงานการจัดทำแผนงบประมาณ,กลุ่มงานพัสดุ,และกลุ่มงานจัดทำหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษางานบุคคลจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนาแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบุคลากร,การเงินและบัญชี,ระบบทะเบียนนิสิต,การจัดทำแผนงบประมาณมหาวิทยาลัย,ระบบงานพัสดุ,หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

                 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม หัวหน้าทะเบียนนิสิต กองทะเบียนและวัดผล สำนักงานอธิการบดี ผู้แทนกองทะเบียนนิสิตกล่าวว่า "เจ้าหน้าที่ระบบทะเบียนนิสิตประกอบด้วย วิทยาเขต ๑๐ แห่ง, วิทยาลัยสงฆ์ ๕ แห่ง, หน่วยวิทยบริการ ๑๒ แห่ง,สถาบันสมทบ, ปัญหาของทะเบียนส่วนใหญ่บุคลากรลาออก เปลี่ยนหน้าที่การทำงานบ่อยมาก และในการประชุมครั้งนี้ส่วนงานส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุมสัมมนาไม่ครบตามจำนวน, ปัจจุบันฐานข้อมูลระบบทะเบียนนิสิตสามารถใช้งานได้แล้วและเคยไปตรวจเยี่ยมงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่อาจจะมีบางแห่งเท่านั้นยังมีปัญหา ในการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกัน คือการกรอกข้อมูลนิสิต,ผลการเรียน,จำนวนนิสิตที่ชัดเจนต่อไป"

                  พระมหาสุทัศน์  ติสฺสรวาที รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า "การดำเนินการใดๆ เช่นการของบประมาณจากรัฐบาล ต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่อการของบประมาณ เพราะรัฐบาลจะดูผลงานการจัดการศึกษาว่ามีคุณภาพหรือไม่, การจัดการนอกที่ตั้งมีกี่แห่ง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มีคณาจารย์เท่าไร เจ้าหน้าที่เท่าไร (ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เป็นการจัดการศึกในที่ตั้ง, ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ เป็นการจัดการนอกที่ตั้ง ตาม พร.บ.มหาวิทยาลัย) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละภาคการศึกษาเป็นรายปีตามภาคการศึกษาปีละ ๑ เล่ม สถานการศึกษานอกที่ตั้งใด (หน่วยงานที่เป็นลูก) ไม่ผ่านการประเมินของหน่วยงานประเมินภายในนอกแห่งใดแห่งหนึ่ง จะทำให้มหาวิทยาลัยทั้งหมดไม่ผ่านการประเมินไปด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องออกมาตรการ เช่นปิดหน่วยวิทยบริการ ปิดห้องเรียน ปิดวิทยาลัยสงฆ์ ปิดวิทยาเขตแห่งนั้นซึ่งไม่ผ่านการประเมินเพื่อทำการปรับปรุงหรือแก้ไขจนกว่าจะผ่านการประเมิน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งการประเมินมหาวิทยาลัยมิได้เป็นผู้ประเมินเอง ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอส่วนงานประเมินภายนอกทำการเมินต่อไป การประกันคุณภาพภายนอกจึงเป็นเรื่องซีเรสอย่างมาก ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพด้านวิชาการอย่างเต็มที่"

                 พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้อำนวยการกองแผนงาน รับผิดชอบด้านงบประมาณ กล่าวว่า  "ในการสัมมนาในเครื่องนี้ ต้องพัฒนาระบบการทำงาน เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์สเตนอะโรน มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายถึงกัน นโยบายของอธิการบดีต้องการให้มีการเรียนการสอนทางไกล,การทำสำนักงานไร้กระดาษที่เรียกว่า เปเบอร์เรส, ระบบทะเบียนนิสิต, ระบบประกันคุณภาพ เรายังเป็นเครื่องสเตนอะโรนอยู่ ยังไม่เชื่อมโยงถึงกัน ยังขาดมิติในการเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้บริการ ความล้าช้าด้านการส่งข้อมูลกัน, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน, ด้านบุคลากรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, เรื่องบุคลากร เรื่องนโยบาย แผนงาน ต้องไปด้วยกัน อุปสรรคของฝ่ายจัดทำแผนงาน คือ การบูรณาการแผนฯ, นโยบายที่ทางผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมาย ๑ ชั่วโมง ทางผู้ปฏิบัติดำเนินการ ๔ - ๕ ปี ถึงจะสำเร็จหรืออาจจะไม่สำเร็จก็ได้ เพราะฉะนั้น กระบวนการประกันคุณภาพ ที่ว่าจะปิดหน่วยที่ไม่ผ่านการประเมิน เป็นเรื่องยาก เพราะเกี่ยวเนื่องกับนิสิต เรื่องกฏหมาย, แผนพัฒนามหาวิทยาลัยจะไปได้ก็ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว" 
               นายธวัชชัย เสมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายในกล่าวว่า "ในการตรวจสอบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา โดยภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์เป็นที่หน้าพอใจ ในการลงพื้นที่ก็มีคำถามแย้งว่า ฉันเป็นหน่วยงานไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มาตรวจสอบฉันทำไม ฉันจะดูแลงบประมาณเฉพาะที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น เพราะฉะนั้นหน่วยวิทยบริการ จึงต้องจัดบันทึกรายการใช้จ่ายเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส มีทรัพย์สินเท่าไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะช่วยให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีมีความถูกต้อง เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อไป"

                ในการนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยไปทั่วประเทศ ในวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เฉพาะในช่วงมีการบรรยาย เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบรับชมการประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างการประชุมเสวนาสามารถติดต่อเสนอความคิดเห็นผ่านมือถือผู้แทนแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้

                ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ภาพโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012