Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มนุษย์ฯปี ๓ ชนะเลิศ "การประกวดพานพุ่ม"งานไหว้ครู
Date19/06/2010   Counter : 11662 time

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะและไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๓ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.โดยมี พระธรรมวรนายก ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา  พระเทพสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหัดนครราชสีมา  พระราชวิมลโมลี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสุธีวรญาณ รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา นพ.สำเริง  แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต  และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ได้พร้อมเพรียงกันยังห้องประชุมใหญ่  อาคารพระเทพวิทยาคม
         พระธรรมวรนายก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศแก่บูรพาจารย์มหาวิทยาลัย มีสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภเถร), พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารเถร),พระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต, พระครูปริยัติบูรพากร(อำนวย  กนโก),พระมหา ดร.อภิชัย  ธมฺมชโยและนายพิทักษ์ไทย  เทพนอก ทั้งหมดล้วนเป็นอดีตผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯวิทยาเขตนครราชสีมา โดยนิมนต์พระสงฆ์ระดับเจ้าคณะอำเภอ ๓๖ รูป ๓๖ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา สวดมาติกาบังสุกุลรับถวายไทยธรรม
         หลังจากบำเพ็ญทักษิณานุปทานแล้วได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะแด่ผู้ได้รับปริญญากิตติศักดิ์ในส่วนของวิทยาเขตนครราชสีมาจำนวน ๖ รูป/คน  คือ
๑.พระโพธิวรญาณ(เขียว สนฺตจิตฺโต) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.พระครูปริยัติปัญญาภรณ์ (สมร  ปญฺญาโชโต) พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิขาการจัดการเชิงพุทธ 
๓.พระครูเทพสถิตคณารักษ์(สมพงษ์  อคฺคสุวณฺโณ)พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔.พระครูพิทักษ์ปทุมากร(ณรงค์  ปญฺญาวโร) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
๕.พระครูอดุลชัยคุณ(สมาน )พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
๖.นายอภิวิชญ์  อภิโชติศาสตร์  พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          จากนั้นได้ประกอบพิธีไหว้ครู โดย พระธรรมวรนายก ประธานสภาวิทยาเขตฯได้กล่าวให้พรและให้โอวาทแก่คณาจารย์และนิสิตความสรุปว่า "หลักของผู้เป็นครูในดวงใจของลูกศิษย์ต้อง
         -ฝึกฝนอบรมอย่างหน่วงหนัก
         -ทำความรักให้ปรากฎ
         -ราดรดให้ชุ่มเย็น
         -ทำตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็น
         -ทำความรู้ให้โดดเด่น
                                 หลักของความเป็นลูกศิษย์ในดวงใจของครู
        -ยอมรับฟังมากๆ 
        -ว่าง่ายสอนง่าย
        -ทำตนเป็นกัลยาณมิตร
        -อ่อนน้อมถ่อมตน
        -สำนึกระลึกรู้และตอบแทนบุญคุณ"
ก่อนเสร็จพิธีทางคณะกรรมผู้ประกวดพานพุ่มได้ตัดสินประกาศผลผู้ชนะเลิศพานพุ่ม
รางวัลที่ ๑ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่  ๓ 
รางวัลที่ ๒ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ และ
รางวัลที่ ๓ ได้แก่คณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ และคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่  ๒ 
         โดย พระสุธีวรญาณ รองอธิการวิทยาเขตนครราชสีมาได้มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะตามลำดับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นทุนในการจัดกิจกรรมของห้องเรียนต่อไป

กิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี  ภาพ/กราฟฟิค/ข่าว


source : Nakhonratchasima Campus
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012