Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
คณะครุศาสตร์เตรียมพร้อมนิสิตให้เป็นครูมีทักษะทั้งภาษาและเทคโนโลยี
Date20/09/2010   Counter : 7766 time

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้อนุมัตินิสิตชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา "การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู" จำนวน ๕๐ รูป นำโดยนายเกษม แสงนนท์ อาจารย์ประจำวิชา ไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากการดูการปฏิบัติงานจริงตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายเนื้อหารายวิชาที่เรียน ซึ่งเป็นการเสริมความรู้นอกห้องและเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่จะไปเป็นครูในอนาคต

 

ด้านส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาชำนาญ มหาชาโน รักษาการผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มาต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา

จากนั้นได้มอบหมายให้นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บรรยายแนะนำส่วนงาน ภาระงาน และงานต่างๆ ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากนั้นได้นำนิสิตไปดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย (Network Administration) และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาสื่อการศึกษา และผลงานของส่วนงาน จนกระทั่งสมควรแก่เวลา จึงได้ถ่ายรูปร่วมกันก่อนสิ้นสุดการศึกษาดูงานในครั้งนี้
 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012