Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร.เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมสู่พุทธศาสนิกชนจีน
Date08/11/2010   Counter : 7443 time

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวภายหลังสักการะพระประธานวัดพระหยก นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การเดินทางมาร่วมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทย และคณะสงฆ์ของจีน เนื่องจาก มจร. ได้เคยลงนามความร่วมมือกับพุทธสมาคม ของจีน เมื่อปี 2545 ซึ่งพุทธสมาคมของจีนจะทำหน้าที่ดูแล พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เหมือนกับมหาเถรสมาคม (มส.) ของไทย ถือว่าเป็นสมาคมที่ใหญ่มาก

ดังนั้น การมาประชุมครั้งนี้จะเป็นการสานสัมพันธ์ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาของทั้ง 2 ประเทศให้แน่แฟ้นยิ่งขึ้น อาตมาในฐานะอธิการบดีมหาจุฬาฯ ยังจะได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนามาบรรยายให้คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวจีนได้รับฟังด้วยว่า สังคมไทยมีการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างไรอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเมือง โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในเมืองใหญ่ ซึ่งนับวันจะต้องเน้นความพอเพียง และเน้นการพัฒนาจิตใจให้มากขึ้น เพราะสังคมเมืองใหญ่ส่วนใหญ่ในโลกจะขาดความมีน้ำใจ ขาดการมีจิตอาสามากขึ้นทุกที "อาตมาจะบรรยายให้ประชาชนชาวจีนเห็นว่า การอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ต้องพัฒนาตามหลักภาวนา 4 คือ ต้องพัฒนากาย อารมณ์ จิต และปัญญา โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจจะต้องเน้นให้มากๆ จะต้องสร้างคนให้มีจิตอาสามากขึ้น หากไม่พัฒนาจิตใจจะทำให้เมืองกลายเป็นป่าคอนกรีตไม่มีชีวิต ทั้งนี้ อาตมาจะยกตัวอย่างให้ชาวจีนเห็นตัวอย่างในประเทศไทยว่า ถึงแม้จะเป็นเมืองใหญ่ แต่เราก็มีวัดเป็นศูนย์กลางคอยอบรมจิตใจคนอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คนไทยยังไม่แล้งน้ำใจและยังมีจิตใจโอบอ้อมอารีอยู่ ซึ่งอาตมาจะนำข้อดีของไทยแลกเปลี่ยนให้ชาวจีนได้เห็นและจะเก็บสิ่งที่ดีในการพัฒนาพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนกลับไปพัฒนาพระพุทธศาสนาของเราด้วย"

หน้า 31

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012