Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สาธุชนกัมพูชาร่วมพระกฐินทานเนืองแน่น มจร.น้อมถวายปริญญาฯ แด่สมเด็จฯนนท์ แง๊ด
Date18/11/2010   Counter : 9197 time

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553  พระธรรมโกศาจารย์ ศ..ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จำนวน 50 รูป/คน เดินทางไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดโพธิยาราม กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงษ์) สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  เป็นประธานในพิธีฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชา  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นผู้แทนถวายผ้าพระกฐิน ฝ่ายบรรพชิต   และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการการประปานครหลวง เป็นผู้แทนถวายผ้าพระกฐินฝ่ายคฤหัสถ์

 

 

เมื่อขบวนอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานเดินทางใกล้ถึงซุ้มประตูวัดโพธิยาราม พุทธศาสนิกชนชาวกัมพูชา ประกอบด้วย ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ตั้งแถวโบกสะบัดธงชาติไทย ธงชาติกัมพูชา และธงสัญลักษณ์ศาสนา เนืองแน่นไปโดยตลอดเส้นทาง

ในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนี้ พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง การถวายกฐินพระราชทาน” สรุปความได้ว่า ผ้าพระกฐินพระราชทานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานให้มหาวิทยาลัยฯน้อมนำผ้าพระกฐินนี้มามอบถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เพื่อโปรดพิจารณานำไปทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดที่อยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชในกัมพูชาตามที่เห็นสมควร ผ้าพระกฐินทานนี้เกิดจากความมีสมานฉันท์ของสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย สถาบันพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และประชาชนแห่งประเทศไทย ที่มีศรัทธาจะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา และปรารถนาจะเห็นความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างมิตรประเทศทั้งสอง จึงได้พร้อมใจกันนำผ้าพระกฐินทานอันเกิดจากพระราชศรัทธาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯนี้มาถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ เพื่อนำไปทอด ณ วัดตามที่เห็นสมควร ในการนี้คณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ พร้อมผู้ร่วมเดินทางคือ คณะของท่านพลเอกวิชิต ยาทิพย์ มีศรัทธาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการทอดกฐินครั้งนี้ เป็นเงินไทย 300,000 บาท โดยขอแบ่งถวายวัดแห่งนี้ 150,000 บาท และถวายไว้ที่วัดอุนาโลมของสมเด็จพระสังฆราชนี้อีก 150,000 บาท

ต่อจากนั้น นายสนิท ไชยวงศ์คต ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐิน ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง และนายธวัชชัย สมอเนื้อ  เป็นผู้อัญเชิญไตรคู่สวดน้อมถวายแด่คณะสงฆ์  และพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทั้งมวลได้เจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินด้วยบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ลำดับต่อมา ในเวลา 15.00 น. พระธรรมโกศาจารย์ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เดินทางไปถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา แด่สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (นนท์ แง๊ด)  วัดปทุมาวดี กรุงพนมเปญ ในพิธีดังกล่าว  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นผู้ถวายปริญญาบัตรและประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวถวายมุทิตาพจน์ โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พระศรีคัมภีรญาณ รศ.,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ เป็นผู้ถวายพัดวิทยฐานะ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นผู้ถวายผ้าไตรและถวายหนังสือ พลเอกวิชิต ยาทิพย์ เป็นผู้แทนถวายเสื้อครุยวิทยฐานะ และนายสนิท ไชยวงศ์คต  ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้ถวายดอกไม้ source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012