Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
นโยบายพระธรรมโกศาจารย์ : ห้องสมุดคือดรรชนีชี้วัดความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก
Date10/01/2011   Counter : 16128 time

            เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบนโยบายพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย แก่ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในการประชุมกลุ่มบริหารห้องสมุด บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา "เป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย คือให้การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ใหญ่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ วิสัยทัศน์กับปรัชญา  ปรัชญามหาวิทยาลัยคือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม ๓ ประโยคนี้ เป็นดรรชนีวัดห้องสมุด เพราะมหาวิทยาลัยเราจะเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
             สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปแล้ว  ห้องสมุดจะต้องมีหนังสือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก  ถ้าขาดหนังสือพระพุทธศาสนาก็ไม่ตรงตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และวิสัยทัศน์กับหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ หมายความว่าหนังสือด้านพระพุทธศาสนา ไม่ใช้เฉพาะภาษาไทย ถ้าเปิดเอกอังกฤษในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หนังสือภาษาอังกฤษก็ต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือด้านพระพุทธศาสนา ถ้าเราดูปรัชญามหาวิทยาลัยจะเน้นเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว ปรัชญาจะมี ๓ ประโยค ประโยคแรก ก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ประโยคที่ ๒ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ก็หมายความว่า มหาวิทยาลัยมีพระพุทธศาสนาเป็นแกนแล้วก็มีวิชาเอกกว่า ๓๐ วิชาเอก แล้วแต่ส่วนงานไหนจะเปิด ที่ว่า ๓๐ วิชาเอก ก็คือเอาพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา การหาหนังสือเข้าห้องสมุดก็ต้องตรงกับศาสตร์ สาขา ที่เราเปิด เวลาที่จะขอเปิดวิชาเอกนั้นๆ สภาวิชาการก็จะถามว่า วิชาเอกนั้นๆ มีหนังสือกี่เล่ม และหนังสือที่มีกี่เล่มนั้นทำเคตล๊อคพร้อมอ่านหรือยัง ฉะนั้นคำว่าบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้มีหนังสือครบตรงศาสตร์สมัยใหม่ยิ่งดี

            เป็นที่รู้กันว่ามหาวิทยาลัยสมัยนี้ มันไม่ได้อยู่ที่ครูอาจารย์เพียงอย่างเดียวที่จะให้มหาวิทยาลัยผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา มันอยู่ที่ห้องสมุดเป็นหลัก ถ้าห้องสมุดได้มาตรฐาน อาคารอาจจะไม่ดี  ก็เป็นมหาวิทยาลัยได้  ต่อให้อาคารเรียนดี ห้องเรียนดี  มีมาตรฐาน แต่ห้องสมุดไม่ได้มาตรฐานก็เหมือนกับโรงเรียนมัธยม ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาห้องสมุดให้ทัน กับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย  เพราะว่าการที่นิสิตจะเรียนเก่งหรือไม่เก่ง หนึ่ง มันอยู่ที่มีหนังสือห้องสมุดให้เขาค้นคว้าแค่ไหน   เขาใช้ประโยชน์แค่ไหน  ห้องสมุดน่าอ่าน  มนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดระบบการยืม การค้นหาที่ไม่อยากนัก  ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดเป็นนโยบายมานานแล้วว่า เราจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับห้องสมุด เงินอย่างอื่นไม่มีปีนี้ไม่ต้องทำก็ได้ แต่ถ้าเป็นงานห้องสมุดต้องเป็นไพออเรดี้"

               พระธรรมโกศาจารย์ ได้มอบให้พระครูปลัดเถรานุวัตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาห้องสมุด เพื่อบรรจุในแผน ๑๑ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะแผนพัฒนาที่จะเป็นตัวชี้วัดห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก ที่รวบรวมพระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา อนุฏีกา หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาห้องสมุดมหาจุฬาฯ เป็นแหล่งข้อมูลด้านทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
 
               พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวว่า "ห้องสมุดมหาวิทยาลัย กำลังดำเนินการรวบรวมพระไตรปิฎกและคัมภีร์สำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระไตรปิฎกให้มีครบทุกชาติทุกภาษา โดยเฉพาะพระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาจุฬาฯ เป็นพระไตรปิฎกฉบับแรกของโลก ซึ่งได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกันถวายหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น หนังสือหลวงพ่อพุทธทาส นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นสมบัติพระพุทธศาสนา โดยแจ้งความจำนงค์เป็นเจ้าภาพบริจาคหนังสือ สื่อการศึกษาได้ที่ส่วนหอสมุดกลาง มหาจุฬาฯ ถวายหนังสือเป็นสมบัติพระศาสนา ถวายหนังสือคือการถวายปัญญา เป็นการสร้างมหาปัญญาบารมี"


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012