Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มส.มอบมจร.พิมพ์ไตรปิฎกวางตามรร.
Date16/01/2011   Counter : 10452 time

 

คมชัดลึก : พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมจร.ม.สงฆ์เผยมส.อนุมัติให้มจร.จัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสหประชาชาติ ที่จะจัดขึ้น 12-14 พฤษภาคม พร้อมเห็นชอบโครงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากลนำไปแจกไว้ตามโรงแรมทั่วโลก

เดอะริเวอร์ คอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพานตากสิน ใกล้บีทีเอส และสาทร โดย Raimon Landwww.RaimonLand.com

 

         เว็บไซต์มจร.รายงานว่าเมื่อวันที่ 15 มกราคม  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.), เจ้าคณะภาค 2  ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา (Meeting of interantional council of United Nations Day of Vesak) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "มหาเถรสมาคมอนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสหประชาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-14 เดือนพฤษภาคม  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  หัวข้อเรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ Buddhist Virtues in Socio-Economic Development" โดยสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ นักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนา"

             นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ เปิดเผยว่า "ตามที่ประชุมชาวพุทธฯ ได้ตกลงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำไปแจกไว้ตามโรงแรมทั่วโลก ที่กำลังดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ ประกอบด้วยฉบับภาษาไทย ภาษาสันสกฤต นิกายมหายาน นิกายเถรวาท และนิกายวชิรญาณ มารวมเป็นเล่มเดียวให้มีความเป็นสากล โดยจะมีการตั้งคณะทำงานเป็นกองบรรณาธิการ และกำหนดวิธีการรวบรวมเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากล ส่วนขั้นตอนการจัดทำ ในเบื้องต้น กำหนดให้มีทีมงานนำพระไตรปิฎกของแต่ละนิกายที่เป็นภาษาบาลี นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำเข้าหารือที่ประชุม เพื่อหาข้อสรุปถึงการนำเนื้อหาของทั้ง 3 นิกาย มารวบรวมเรียบเรียงในฉบับสากล เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้การยอมรับในเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากลแล้ว ให้ผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศ สามารถนำไปแปลเป็นภาษาของตนเองได้ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการระดัมนักวิชาการทุกฝ่าย รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย"

            พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นบรรณาธิการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากล ในส่วนของไทยประกอบด้วย คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย,คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี,คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกภาษาไทยอักษรโรมัน และคณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมเมอร์ ในด้านเนื้อหาต้นฉบับที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 80 เบอร์เซ็น คือ ต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย,อักษรโรมัน,ต้นฉบับภาษาไทย โดยได้มอบหมายพระมหาเจิม สุวโจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งกองบรรณาธิการ ห้อง C 415 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย เพื่อทำงานเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งได้ระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนอกและในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานวันละ 10ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป"

             ด้าน ดร.อำนาจ  บัวศิริ  ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม(สถ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยที่ประชุมว่า "มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากลฯ และโครงการจัดกิจกรรมนานาชาติฯ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 "
 
              พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เสนอบทความในหัวข้อหลัก (Main Theme) "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรฐกิจ" Buddhist Virtues in Socio-Economic Development โดยมีข้อข้อย่อย (Sub-Themes) เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ (Buddhist Leadersip and Socio-Economic Development), พุทธธรรมกับการสร้างสังคมปรองดอง (Building a Harmonious Society), พุทธธรรมกับการรักษา และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environmental Presrvation and Restoration) และหัวข้อ พุทธิปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้ (Wisdom for Awakening Society) บทความที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับการตีพิมพ์เผยแผ่ในระดับนานาชาติ และมีรางวัลโล่ห์คุณภาพ, เกียรติบัตร ให้ด้วย  โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความระดับนานาชาติครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554   สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์ 035-248-098 หรือเว็บไซต์ www.li.mcu.ac.th"

               พระมหาศรีทนต์ สมจาโร  ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดเป้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก มุ้งพัฒนาห้องสมุดมหาจุฬาฯ วังน้อย เป็นแหล่งรวบรวมพระไตรปิฎกทุกชาติ ทุกภาษา รวมทั้งรวบรวมคัมภีร์สำคัญ คำสอนพระมหาเถระ พระเถระ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น หลวงพ่อพุทธทาส, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), หลวงพ่อจรัญ รวมทั้งผลงานบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย"

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012