Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพ์ตำราวิชาแกนพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Date17/01/2011   Counter : 10687 time
กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑
โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
เรื่อง การปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพ์ตำราวิชาแกนพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔
ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ ๒๕   มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
๐๘.๐๐    น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐    น. พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีจุดเทียนธูป นำบูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาท และบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับปรุงเนื้อหาตำราวิชาแกนพระพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๐.๐๐    น. พัก/อาหารว่าง
๑๐.๑๕    น. วิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา แผนการสอน การแบ่งบทเรียน วัตถุประสงค์การเรียนประจำบท ๗ รายวิชา คือ
(๑) ประวัติพุทธศาสนา
(๒) การปกครองคณะสงฆ์ไทย
(๓) งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
(๔) แต่งแปลบาลี
(๕) ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
(๖) มนุษย์กับสังคม 
(๗) ภาษากับการสื่อสาร    
โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม,ดร.นลินี ณ นคร, ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล, ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
๑๑.๑๕    น. การแบ่งกลุ่มของจำนวน ๗  รายวิชา
๑๑.๑๕    น. พักฉันเพล/รับประทานอาหาร
วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาและแผนการสอนทั้ง ๗ รายวิชา
โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, ดร.นลินี ณ นคร,ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล, ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก      
๑๔.๓๐    น. พัก/ฉันน้ำปานะ/อาหารว่าง
๑๔.๕๐    น. ขอบข่ายเนื้อหาบทเรียน วัตถุประสงค์การเรียน และการวัดผลและการประเมินผล
โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, ดร.นลินี ณ นคร,ผศ.ศศิธร  ชุตินันทกุล, ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก
๑๖.๓๐    น. พักผ่อน
๑๗.๐๐    น. พัก/ฉันน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น
๑๘.๐๐    น. ประชุมกลุ่ม เขียนประมวลรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหาบทเรียน และวัตถุประสงค์การเรียนประจำบท
๒๑.๐๐    น. พักผ่อน


วันพุธที่ ๒๖   มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
๐๘.๐๐    น. สรุปผล ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข   โดย วิทยากรประจำกลุ่มและคณะทำงาน
๐๙.๔๕    น. พัก/อาหารว่าง
๑๐.๐๐    น. ประชุมกลุ่ม  เขียนประมวลรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหาบทเรียน และวัตถุประสงค์การเรียนประจำบท (ต่อ)
โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, ดร.นลินี ณ นคร,ผศ.ศศิธร  ชุตินันทกุล, ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก
๑๑.๑๕    น. พักฉันเพล/รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐    น. ประชุมกลุ่ม  สารบัญ ร่างต้นฉบับ   
โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม,ดร.นลินี ณ นคร, ผศ.ศศิธร   ชุตินันทกุล, ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก
๑๔.๓๐    น. พัก/ฉันน้ำปานะ/อาหารว่าง
๑๔.๕๐    น. ประชุมกลุ่ม  เขียนแผนการสอน สารบัญ  ร่างต้นฉบับ (ต่อ)
โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, ดร.นลินี ณ นคร,ผศ.ศศิธร   ชุตินันทกุล, ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก
๑๖.๓๐    น. พักผ่อน
๑๗.๐๐    น. พัก/ฉันน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น
๑๘.๐๐    น. ประชุมกลุ่ม  เขียนแผนการสอน สารบัญ  ร่างต้นฉบับ (ต่อ)
๒๑.๐๐    น. พักผ่อน


วันพุธที่ ๒๗   มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
๐๘.๐๐    น. สรุปผลงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
๐๙.๐๐    น. ประชุมกลุ่ม  ปรับปรุง เขียนเนื้อหา
๐๙.๔๕    น. พัก/อาหารว่าง
๑๐.๐๐    น. ประชุมกลุ่ม  ปรับปรุง เขียนเนื้อหา รวบรวมข้อมูลร่างต้นฉบับ  
โดย รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร,รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, ดร.นลินี ณ นคร, ผศ.ศศิธร  ชุตินันทกุล, ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก
๑๑.๑๕    น. พักฉันเพล/รับประทานอาหาร/พักผ่อน
๑๓.๐๐    น. ประชุมกลุ่ม  ตรวจทาน รวบรวมร่างต้นฉบับ  โดย ผู้แทนของแต่ละกลุ่ม
๑๕.๐๐    น. พักฉันน้ำปานะ/อาหารว่าง
๑๕.๓๐    น. สรุปงานและแผนงานของกลุ่ม ส่งงานร่างต้นฉบับ โดยผู้แทนกลุ่ม
๑๗.๐๐    น. -พิธีปิดโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-รายงานกลุ่ม โดยผู้แทนของแต่ละกลุ่ม
๑๘.๐๐    น. ฉันน้ำปานะ/รับประทานอาหารเย็น 
พิธีกรประจำวัน  โดย นายเกษม แสงนนท์


หมายเหตุ   กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


source : Information Thechnology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012