Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ห้องสมุดมจร : เพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศ ๒ ล้านเล่ม World eBook Library
Date06/05/2011   Counter : 12619 time

                      ส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒ ล้านรายชื่อ/เล่ม เพื่อบริการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าวิจัยหนังสือในหมวดภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบอินทราเน็ต (ภายใต้ IP Address) คืออยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเท่านั้น คือ มจร วัดมหาธาตุ,วัดศรีสุดาราม,วังน้อย,๑๐ วิทยาเขต, ๕ วิทยาลัยสงฆ์ ถึงจะเข้าถึงฐานข้อมูลได้ ทั้งนี้ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์

                       เนื้อหาจำนวน ๒ ล้านชื่อเรื่อง/ล่ม ประกอบด้วยหมวดหมู่ดังนี้ 
 philosophy (หมวดปรัชญา) , psychology (หมวดจิตวิทยา),History (หมวดประวัติศาสตร์),Religion (หมวดศาสนา),geography (หมวดภูมิศาสตร์) ,anthropology (หมวดมานุษยวิทยา), Recreation (หมวดนันทนาการ), economy (หมวดเศรษฐศาสตร์), statistics (หมวดสถิติ), political science (หมวดวิทยาศาสตร์การเมือง), law (หมวดการปกครองกฎหมาย), education (หมวดการศึกษา), music (หมวดเพลง), Fine  Arts (หมวดวิจิตรศิปล์), Language (หมวดภาษาศาสตร์) , literature (หมวดวรรณกรรม), Math (หมวดคณิตศาสตร์), chemistry (หมวดเคมี), physics (หมวดฟิสิกส์), biology (หมวดชีววิทยา), medicine (หมวดการแพทย์), agriculture (หมวดการเกษตรกรรม),technology (หมวดเทคโนโลยี) , management (หมวดการบริหารจัดการ), commerce(หมวดการค้า), finance (หมวดการเงิน) , astronomy (หมวดดาราศาสตร์) โดยสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ .PDF

                      คุณลักษณะเฉพาะฐานข้อมูล World eBook Library มีรายละเอียดดังนี้
                      ๑.  ชื่อฐานข้อมูล : World eBook Library 
                      ๒.  ผู้ผลิต : World Public Library 
                      ๓.  ช่วงปีของข้อมูล : ขึ้นอยู่กับการตีพิมพ์ 
                      ๔. ขอบเขตของเนื้อหา : มีจำนวนหนังสือฉบับเต็มไม่น้อยกว่า ๑.๒ ล้านชื่อเรื่อง 
                      ๕. รายละเอียดฐานข้อมูล : ครอบคลุมสหสาขาวิชา 
                      ๖.  การแสดงผล : Full text ในรูปแบบ PDF 
                      ๗.  ผู้มีสิทธิเข้าใช้ (User license) : ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Users) เฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                       ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับนโยบายจากพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมผู้บริหารห้องสมุดส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยลัยสงฆ์ ว่า "ห้องสมุดเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยทั่วโลก สถานที่เรียนมีไม่เพียงพอไม่เป็นไร ยังสามารถบริหารจัดการได้ แต่ห้องสมุดไม่พร้อม หนังสือไม่เพียงพอนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น ขอให้ห้องสมุดหาทางเพิ่มบริมาณหนังสือทั้งที่เป็นตัวเล่ม และที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปรับปรุงระบบบริการให้ดี จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นให้เพียงพอ"

                       มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการเพิ่มจำนวนหนังสือให้เพียงพอ ตรงกับความต้องการ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือเป็นประจำทุกปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ทางมหาวิทยลัยโดยคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อหนังสือ/สื่อการศึกษา ๑๔ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ โดยเฉพาะส่วนกลาง ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น บริการอินเตอร์เพิ่มอีก จำนวน ๓๐ เครื่อง รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์อีกด้วย

                      สำหรับ World eBook Library ได้รับศรัทธาการสนับสนุนจาก Mr. Pote N. Lee, CEO iGroup (Asia Pacific) Limited, บริษัท Book Promotion & Service Co., Ltd เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้คณาจารย์ นักวิจัย พระภิกษุ-สามเณรที่เป็นคณาจารย์ นิสิต ได้ศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือภาษาต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง และมีข้อจำกัดทางงบประมาณ ฐานข้อมูล ebook online เป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการค้นคว้า วิจัย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่กินพื้นที่ในการจัดเก็บ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธโลก เหมือนมหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีต

                      ในการนี้ จึงกราบเรียน/เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าใช้ฐานข้อมูล ebooks ๒ ล้านชื่อเรื่องในรูปแบบ Intranet ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนหอสมุดกลาง ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๘ 
                      ควิกเพื่อเข้าฐานข้อมูล http://community.worldebooklibrary.org/?AffiliateKey=Mahachulalongkornrajavidyalaya
 
                      ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012