Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
หนังสือประกอบการจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้ง ๘ (แจกฟรี)
Date10/05/2011   Counter : 12416 time

ในการจัดงานวิสาขบูชาโลกปีนี้  ผู้เขียนได้เข้ามารับภาษาการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการจัดงาน วิสาขบูชาโลกปี ๒๕๕๔  ซึ่งจะมีผู้นำชาวพุทธ นักการเมือง องค์กรพุทธทั่วโลก และชาวไทย ประมาณ ๕,๐๐๐ รูป/คน มาร่วมเฉลิมฉลองการจัดงานในประเทศไทย  ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

     สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๔  และเนื่องในโอกาสครบ ๒๖ ศตวรรษแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า   เรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ"  (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development)"  (http://www.icundv.com/vesak2011/th/index.php)

    หนังสือที่จะใช้ประกอบ มอบถวายพระสงฆ์จากทั่วโลก และชาวพุทธทั่วไปที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยหนังสือต่อไปนี้

ชื่อหนังสือ "มองวันวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก"
ผู้เขียน : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ผู้แปล   : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
บรรณาธิการ : โรบิน ฟิลลิป มัวร์


      หนังสือ เล่มนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายและนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่มีต่อมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้ เป็นวันที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นวัน แห่งอิสรภาพ วันที่พระธรรมได้ปรากฏแก่ชาวโลก และวันที่พระองค์ได้เตือนสติให้มนุษย์ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ฉะนั้น เมื่อวันนี้มาบรรจบ มนุษยชาติควรแสวงหาคุณค่าแท้เพื่อให้เข้าถึงการรู้ ตื่น และเบิกบานตามพุทธปณิธาน

วิถีสู่สันติภาพ
ผู้เขียน : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ผู้แปล : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
บรรณาธิการ : ดร. ดิออน โอลิเวอร์ พีเพิลส์
พิมพ์ครั้ง : ๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๔).
ISBN : ๙๗๘-๙๗๔-๓๖๔-๙๒๙-๕


     หนังสือเล่มนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงว่าเกิดจากความอยาก ได้ อยากใหญ่ และใจแคบ การที่จะออกจากกับดักดังกล่าวคือ “ลดความหวงแหนกีดกั้น” ด้วยการเข้าถึงความสากล ๓ ประการคือ ความเป็นมนุษย์สากล ความรักสากล และกฎกติกา และหลักความจริงสากล

ธรรมะกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้แปล : สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล, อินทิรา นวสัมฤทธิ์
บรรณาธิการ :
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร.
พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, ดร.
ดร. ดิออน โอลิเวอร์ พีเพิลส์
พิมพ์ครั้งที่ : ๒ (พฤษภาคม ๒๕๕๔)
ISBN : 978-974-364-958-5


    หนังสือเล่มนี้ พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมว่ามีคุณค่าต่อมนุษยชาติอย่างไร ด้วยเหตุนี้ มนุษยชาติควรมองธรรมชาติ และควรพิทักษ์และปกป้องธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติประดุจมิตร

พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
บรรณาธิการ : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. .
ISBN : 978-974-364-959-2.
จำนวนหน้า : ๘๒๔ หน้า.
พิมพ์ครั้งที่ : 1 (พฤษภาคม ๒๕๕๔)


      หนังสือเรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development) ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้ ร่วมกันคิดค้นรูปแบบการประยุกต์พุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่เหมาะสมกับสภาพ ปัจจุบันพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ผู้เขียน : นักวิชาการชาวพุทธทั่วโลก
บรรณาธิการ :
พระคำหมาย ธรรมสามิ, ดร. (อังกฤษ)
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. (ไทย)
ดร. ดิออน พีเพิลส์ (อเมริกา)
ดร. อริยะตเน (ศรีลังกา)
ศ.ดร. เดเมียน คีโอน (อังกฤษ)
ดร. โคลิน บัตเลอร์ (ออสเตรเลีย)
ดร. ที. ธัมมรัตนะ (ฝรั่งเศส)
จำนวนหน้า : ๖๗๔ หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : 1 (พฤษภาคม ๒๕๕๔)
ISBN : 978-974-364-960-8


      หนังสือ เล่มนี้ เป็นบทความทางวิชาการของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั่วโลก ประกอบด้วยบทความจำนวนกว่า ๘๐ บทความ ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การสร้างสังคมปรองดอง การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพุทธิปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้

The Vesak Day
History, Significance and Celebrations

The International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations 12-14 May 2011, Thailand

Program Vesak 2011
ผู้รวบรวม : คณะทำงานฝ่ายวิชาการ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งที่ : 1 (พฤษภาคม ๒๕๕๔)


     หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวม และรวบเรียงสารของผู้นำชาวพุทธทั่วโลก ทั้งในอเมริกา ยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชีย รวมถึงสารจากเลขาธิการสหประชาติ เลขาธิการยูเนสโก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้นำทางการเมือง ผู้นำขององค์กรเอกชนของประเทศต่างๆ ที่แสดงความปรารถนาดีต่อการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๔ และเสนอแนะแนวทางเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

     สำหรับท่านใดที่สนใจหนังสือประกอบงานวิสาขบูชาโลกข้างต้น ขอเชิญไปร่วมงานและรับได้ที่เคาเตอร์หน้าห้องสัมมนา และห้องประชุมใหญ่ มหาจุฬาฯ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หรือติดต่อได้ที่สำนักงานวิสาขบูชาโลก เบอร์โทร  035 248 098  หรือโหลดไฟล์ PDF ได้ที่ http://www.icundv.com/vesak2011/th/books.php


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012