Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สื่อมวลชน ๘๖ ประเทศทั่วโลก ร่วมทำข่าวและถ่ายทอดสดงานวิสาขบูชา ๕๔ นิทรรศกาลยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์
Date11/05/2011   Counter : 8234 time

                   (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) มจร. วังน้อย บุคคลสำคัญทั่วโลกเดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหานิทรรศกาล ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเตรียมเข้าประชุมกิจกรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๔ และเนื่องในโอกาสครบ ๒๖ ศตวรรษแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development)”  วันที่  ๑๒-๑๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีคณะสื่อมวลชนจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมและเตรียมเสนอข่าวการประชุมกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเตรียมโรงแรมดังจำนวน ๙ แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแขกต่างประเทศ โดยมีเยาวชนคนเก่งจำนวนมากมาเป็นอาสาสมัครต้อนรับแขกต่างประเทศครบทุกแผนก

                    พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ เช่น ฝ่ายปฏิคม, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายเว็บไซต์, ฝ่ายสวัสดีการ, ฝ่ายสถานที่, ฝ่ายแสดงวัฒนาธรรม, ฝ่ายพิธีการประชุม,ฝ่ายของที่ระลึกเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้งานออกมาสมเกียรติและสมบูรณ์ที่สุด

                    การจัดกิจกรรมนานาชาติครั้งนี้ มหาเถรสมาคมและรัฐบาลเห็นชอบมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกราบอาราธนา(นิมนต์) เชิญประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช นักปราชญ์ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจำนวน ๘๖ ประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

                   วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (อาคารมวก. ๔๘  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงอาคาร มวก. ๔๘  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้นำชาวพุทธเข้าสู่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ตามลำดับประเทศ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเดินทางถึง อาคาร มวก.๔๘ พรรษา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติกล่าวถวายรายงาน  ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางกลับ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติกล่าวต้อนรับ เวลา ๐๙.๔๕ –๑๐.๓๐ น. ปาฐกถา เรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development) โดย Keynote Speaker: Prof. Lewis Lancaster เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมกันที่อาคารมวก.๔๘ พรรษา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา 

                   เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระดำเนินถึงอาคาร มวก.๔๘ พรรษา  รองนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จฯ  ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รองนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายรายงาน พระดำรัสเปิดการประชุม  ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระสังฆราชและประมุขสงฆ์  เสด็จกลับ 
                   เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับในนามรัฐบาลไทย เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. ผู้นำชาวพุทธร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาและทรงเป็นผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา เวลา ๑๗.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่
                   ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น/ฉันน้ำปานะ เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะการแสดงจากประเทศ,ประเทศศรีลังกา 

                    วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา) เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๘.๓๐ น. การสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย 
                   กลุ่มที่ ๑ ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ (Buddhist Leadership and Socio-Economic Development) ณ ห้องเธียเตอร์ บี อาคารเรียนรวม 
                   กลุ่มที่ ๒ พุทธธรรมกับการสร้างสังคมปรองดอง (Building a Harmonious Society) ณ ห้องเธียเตอร์ ซี อาคารเรียนรวม
                   กลุ่มที่ ๓ พุทธธรรมกับการรักษา และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environmental Preservation and Restoration) ณ ห้องเธียเตอร์ ดี อาคารเรียนรวม
                   กลุ่มที่ ๔ พุทธิปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้ (Wisdom for Awakening Society) ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา
                   กลุ่มที่ ๕ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระไตรปิฎกสากล (Common Buddhist Text-CBT Workshops) ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา 
                   กลุ่มที่ ๖ พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development) สัมมนาภาษาไทย ณ ห้องเธียเตอร์ เอ อาคารเรียนรวม 
                   เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ ณ หอประชุม อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา เวลา ๑๓.๐๐ น.  สัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย ณ อาคารเรียนรวม และอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา (ต่อ) เวลา ๑๕.๓๐ น. เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 

                   วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ / พุทธมณฑล) ผู้เข้าประชุมต้องมีบัตรเข้าร่วมงาน  เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙.๐๐ น. สุนทรพจน์และสาส์นจากบุคคลสำคัญ  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ Ban Ki Moon,  เลขาธิการ UNESCAP Dr. Noeleen Heyzer, เลขาธิการองค์การยูเนสโก Irina Bokova,  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี กล่าวสุนทรพจน์, สาส์นแสดงความยินดีจากพุทธศาสนิกชนและผู้นำทางการเมือง 
                   เวลา ๑๐.๔๐ น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตามรอยพระยุคลบาท" (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development as Exemplified by His Majesty King of Thailand)  โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่ เวลา ๑๓.๐๐ น. สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย Prof. Francois Chenet, Paris University, คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
                   เวลา ๑๓.๓๐ น. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งซักถาม ประกอบด้วย
                   กลุ่มที่ ๑. ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (Buddhist Leadership and Socio-Economic Development) 
                   กลุ่มที่ ๒. พุทธธรรมกับการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์ (Building a Harmonious Society) 
                   กลุ่มที่ ๓. พุทธธรรมกับการรักษา และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environmental Preservation and Restoration) 
                   กลุ่มที่ ๔. พุทธปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้ (Wisdom for Awakening Society) 
                   กลุ่มที่ ๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระไตรปิฎกสากล (Common Buddhist Text - CBT) 
                   เวลา ๑๕.๐๐ น. ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๐๑๑/๒๕๕๔ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกล่าวอนุโมทนากถาและกล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.  เดินทางไปร่วมประกอบพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทียน ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

                   วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ICDV ณ มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                   การจัดงานปีนี้มีพุทธศาสนิกชนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัททรู คอปอร์เรชั่น จำกัด และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางทรู วิชั่น และผ่านทางอินเตอร์ไปทั่วโลก พร้อมกัน จำนวน ๘ ช่อง ผู้สนใจสามารถชมผ่านทีวีทรูวิชั่น และผ่านอินเตอร์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย www.mcu.ac.th  ส่วนท่านที่มาร่วมงานจะได้รับหนังสือที่มีเนื้อหาสำคัญ เรียกว่าสุดยอดหนังสือดีที่ควรมีไว้เพื่อการอ่าน จำนวน ๘ เล่มด้วยกัน 

                    สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง นิทรรศกาล เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ที่นิทรรศกาลทางมหาวิทยาลัยสรรสร้างอย่างสวยงาม เป็นนิทรรศกาลที่งดงามที่สุดเท่าที่ทางมหาวิทยาลัยเคยจัดมา จึงขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าชมนิทรรศกาลดังกล่าว ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย
                    สื่อมวลชนไทย ติดต่อสอบรายละเอียดได้ที่คุณสมหมาย สุภาษิต  หรือติดต่อ Call Center ที่โทรศัพท์ 035-248-098  ตลอด 24 ชั่วโมง

                    ข่าวโดย กองเลขานุการ (พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง)


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012