Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เริมแล้วการประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่ ๘ : ชาวพุทธโลกถวายพระพรในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Date12/05/2011   Counter : 10014 time

                  (๑๒ พ.ค. ๕๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ มจร วังน้อย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาต่อที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๘ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  เจ้าประคุณสมเด็จกล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งใจความว่า "การที่พุทธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ มาประชุมพร้อมกันในประเทศไทยนี้ แสดงให้เห็นถึงการที่ชาวพุทธเราเป็นผู้มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ประกาศให้ชาวโลกรู้โดยทั่วกัน" 

                  การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก หรือสหประชาชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและรัฐบาล โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม โดยที่ประชุมชาวพุทธทั่วโลกมองเห็นสักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก จึงได้ไว้วางใจและมีฉันทามิตให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่ ๘ นี้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๘๖ ประเทศ จำนวน 

                   การประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากชาวพุทธทั่วโลก โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมนานาชาติฯ ซึ่งมีผู้นำชาวพุทธจาก ๒๕ ประเทศ เป็นกรรมการนั้น เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ใช้ธรรมะในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นในการกำหนดหัวข้อในการประชุมว่า “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” ก็เพื่อต้องการการนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆ รวมทั้งแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาหารือในการประชุม และออกเป็นมติให้ผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเอง ขณะเดียวกันในการกล่าวสุนทรพจน์ของประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช และผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลก ก็จะมีการกล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้นำชาวพุทธจากที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะเดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
                    การสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย (ควิกเพื่อดูกำหนดการ) ประกอบด้วย
                    กลุ่มที่ ๑ ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ (Buddhist Leadership and Socio-Economic Development) ณ ห้องเธียเตอร์ บี  อาคารเรียนรวม
                    กลุ่มที่ ๒ พุทธธรรมกับการสร้างสังคมปรองดอง (Building a Harmonious Society) ณ ห้องเธียเตอร์ ซี  อาคารเรียนรวม
                    กลุ่มที่ ๓ พุทธธรรมกับการรักษา และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environmental Preservation and Restoration) ณ ห้องเธียเตอร์ ดี  อาคารเรียนรวม
                    กลุ่มที่ ๔ พุทธิปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้ (Wisdom for Awakening Society) ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
                    กลุ่มที่ ๕ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระไตรปิฎกสากล (Common Buddhist Text-CBT   Workshops) ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
                    กลุ่มที่ ๖ พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (ภาษาไทย) (Buddhist Virtues in  Socio-Economic Development) สัมมนาภาษาไทย ณ ห้องเธียเตอร์ เอ  อาคารเรียนรวม

                    พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวต้อนรับที่ประชุมย้ำถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระพุทธศาสนา เช่น การห่มจีวรของพระสงฆ์ ทั้งที่เป็นมหายาน เถรวาท และวัชรยาน ถึงแม่จะมีการนุ่งห่มแตกต่างกัน แต่ความเป็นพุทธศาสนามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงถึงความมีเป็นกัลยาณมิตร หรือความมีน้ำใจต่อกัน เช่นกรณีของประเทศญี่ปุ่น ก็มีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง จนสหประชาชาติให้มีการเฉลิมฉลองวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่สหประชาติ คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยได้มอบหมายมหาจุฬาฯ เป็นผู้จัดประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช นักปราชญ์ นักวิชาการเข้าร่วมจำนวนมาก
 บรรยายกาศการประชุมช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการเปิดวิดีทัศน์พิธีเปิดกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา ขอบข่ายเนื้อหาการจัดประชุมในครั้งนี้ จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวสัมโมทนียกถา การปาฐกถา เรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ”  (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development)  โดย Keynote Speaker: Prof. Lewis Lancaster และสุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ 
      
                 Prof. Lewis Lancaster กล่าวว่า "โลกเราปัจจุบันนี้ มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย และมีความสลับซ้ำซ้อน มีภัยภิบัติเกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ ที่มีการเชื่อมโยงกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่ใดที่หนึ่งก็จะมีผลกระทบไปทั่วโลกเช่นกัน เหมือนคลื่นกระทบกัน เพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาต้องใช้หลักพุทธธรรมแก้ไขความปัญหาที่สลับซ้ำซ้อนเช่นกัน"
 สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศกัมพูชา ได้กล่าวสุนทรพจน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายจากการประชวร มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนานอีกด้วย
                 เมื่อเร็วๆนี้ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กล่าวว่า "ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันในทางบ้านเมือง แต่ในทางการศาสนาแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด" 
                 ในการประชุมครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ ช่อง ๐๘ ตลอดการประชุม,  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ วันที่ ๑๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และวันที่ ๑๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๑๔ พ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง ๕ จะทำการถ่ายทอดสด เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นอกจากนี้มหาวิทยาลัย โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร. ทำการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์ไปยังประเทศต่างทั่วโลก พร้อมกัน ๘ ช่องด้วยกัน
                 กิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือ การจัดนิทรรศกาลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศกาลเกี่ยวกับงาน ใต้อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา ยิ่งใหญ่สวยงาม ประกอบด้วยนิทรรศกาลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นนิทรรศกาลที่มีชีวิต สมจริง โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตลอดงาน โดยผู้ร่วมงานจะได้รับหนังสือ จำนวน ๘ เล่มที่ทางมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์เป็นธรรมทานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
                  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๕, ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘ จำนวน ๓๐ คู่สาย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
                  สกู๊ปข่าวโดย อาจารย์พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง  พิมพ์โดยกองเลขานุการฯ  ภาพโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012