Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีขอเชิญซื้อที่ดินถวายเป็นสมบัติพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา
Date14/01/2012   Counter : 7214 time

             คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา จังหวัดอุทัยธานี โดย พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี  พระครูอุปการพัฒนกิจ  เจ้าคณะอำเภอเมือง  พระครูอุปการโกศล เจ้าคณะอำเภอลานสัก   พระครูอุเทศธรรมโสภณ  เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์   พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง  พระครูอุทิศธรรมพินัย  เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง   พระครูอุดมวิสุทธิธรรม เจ้าคณะอำเภอห้วยคต  พระครูอุทัยสุทธิคุณ  เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่  พระมหาสุนทร  สุนฺทรธมฺโม  เจ้าคณะอำเภอทัพทัน  พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง)  และ นายสมบัติ คุ้มชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เห็นชอบให้จัดซื้อที่ดินจำนวน  ๑๕๕  ไร่  ที่บ้านเด่นโก  ตำบลทุ่งโพ  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
              ๑. พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี
              ๒. วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
             ๓. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
             ๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
             ๕. สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาอุทัยธานี

             ที่ดิน จำนวน ๑๕๕ ไร่ ทางคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ได้มีมติสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จำนวน ๕๐ ไร่ ส่วนที่เหลือจะเป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธาน สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาอุทัยธานี ปัจจุบันยังขาดปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกจำนวนมาก
             คลิคเพื่อดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์
             จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันซื้อที่ดินถวายเป็นสมบัติพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชา ตามรายการดังนี้ บริจาค ๑ ไร่ เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริจาค ๓ งาน เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริจาค ๒  งาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) บริจาค ๑ งาน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือตามกำลังทรัพย์และศรัทธา

              สอบถามรายละเอียดและบริจาคได้ที่ พระราชอุทัยกวี มือถือ 087-207-2423 รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี หรือโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 396-0-71211-9 ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาหนองฉาง ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาอุทัยธานี และกรุณาแจ้งเอกสารการโอนเงินให้ทราบด้วยเพื่อออกหลักฐานการรับเงินให้ต่อไป.

อานิสงส์ของการทำบุญซื้อที่ดิน
              ๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
              ๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
              ๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
              ๔.ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
              ๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
              ๖.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
              ๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
              ๘.มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
              ๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต   เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี  เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย  เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
              ๑๐.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม  เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
              ๑๑.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

              ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012