Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาจุฬาฯ ได้รับคัดเลือกจาก ปปส ให้รับโล่องค์กรดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2554
Date29/03/2012   Counter : 8980 time

 ป.ป.ส. ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบโล่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2554

      ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 26 มีนาคม 2555  ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2554 จำนวน 134 ราย โดยมีดารานักแสดงในฐานะศิลปินต้นแบบของเยาวชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเข้ารับรางวัล จำนวน 3 คน  ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุน โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการศึกษาและวิจัยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เป็นผู้รับโล่ในครั้งนี้
      พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมี พล.ต.อ.เภา สารสิน เป็นประธานมูลนิธิฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติ และเพื่อเป็นการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา สละเวลา ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สำนักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
      สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี 2554 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 134 ราย แบ่งเป็นรางวัลระดับยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1 ราย และระดับดีเด่นแบ่งออกเป็น 5 ด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 11 ราย 2) ด้านการป้องกันยาเสพติด จำนวน 27 ราย 3) ด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 40 ราย  4) ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 17 ราย 5) ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 20 ราย และ เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นร่วมทำกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 13 ราย รวมถึง ศิลปินต้นแบบของเยาวชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 5 ราย
     โดยผู้ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2554 พร้อมเงินรางวัล จากมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท ได้แก่ นายธนะรัชต์ นามผลดี หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์สังคม โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง
      ทั้งนี้ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และวาระเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่ปีแรกของรัฐบาลนี้ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหา จัดระบบการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
     อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ยาเสพติดในปีที่ผ่านมา มีสถิติการจับกุมเพิ่มมากขึ้น มีการเข้าไปทลายเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่ายในเรือนจำ จำนวนผู้ที่เข้ารับการบำบัดก็มีเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณยาเสพติดที่จับได้ โดยเฉพาะจากนอกประเทศ และตามชายแดนยังคงสูงขึ้น รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในปัจจุบัน ขบวนการค้ายาเสพติดกระทำในลักษณะเครือข่ายข้ามชาติ รัฐบาลจึงได้ยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งภูมิภาค ที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
      นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกองค์กร ประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลจึงพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านยาเสพติด และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงให้การดูแลครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012