Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ผู้เชี่ยวชาญฯ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ถวายความรู้ว่าที่พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๘
Date20/05/2012   Counter : 6419 time

เช้าวันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย กองวิเทศน์สัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้เชิญ Mr. Michael Quinzio ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถวายความรู้พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ ณ หอประชุมเธียรเตอร์ โซน Dอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การรับรองและร่วมรับฟังการบรรยาย อาทิ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิตฺโต รองประธานโครงการฯ พระมหากมล ถาวโร,ดร.,พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ กรรมการดำเนินโครงการ เป็นต้น

          การบรรยายพิเศษครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาในสหรัฐอเมริกามากกว่า ๒๕  ประเด็น/ข้อคำถาม อาทิ ข้อคำถามที่ว่า
          การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ ควรเผยแผ่อย่างไร?, การซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดมีกฏหมาย,ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการทำอย่างไร? ความเชื่อ/สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับศาสนาเป็นอย่างไร? เป็นต้น ซึ่งได้รับคำตอบที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความกระตือรือร้นในการสืบค้นและแสวงหาความรู้ต่อไป 
          "คนอเมริกันจะยึดมั่นในความคิดและความเชื่อของตนเองหากจะเผยแผ่ศาสนาให้ประสบผลสำเร็จควรเผยแผ่ในลักษณะคำสอนเชิงปรัชญาชีวิต เป็นเหตุเป็นผล (แนวคำสอนพระพุทธศาสนาแบบเซน) การซื้อที่ดินสร้างวัดหรือการตั้งวัดใหม่ สามารถกระทำได้ โดยอาศัยความศรัทธาของคนไทยและคนในชุมชน ใช้ศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อน (ปลูกศรัทธานำพาปฏิบัติ) สร้างเครือข่ายโดยหาแนวร่วมให้มากขึ้น ทั้งคนไทยและคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่อยๆ จะทำให้ได้มวลชนและสังคมซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือการสร้างวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"   Mr. Michael Quinzio กล่าว


ข่าวโดย : พระสรวิชญ์  อภิปญฺโญ กรรมการดำเนินโครงการฯ/อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มจร  


source : Faculty of Education
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012