Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
๒๖๐๐ ปีพุทธชยันตีเพื่อมนุษยชาติ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมกับ...งานประชุม “วิสาขบูชานานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๕”
Date24/05/2012   Counter : 9176 time

 การจัดงานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕   เป็นอภิลักขิตกาลที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี นับเป็นวโรกาสมหามงคลพิเศษที่นำความปลาบปลื้มปีติมาสู่มวลมนุษย์พุทธศาสนิกชน ทั่วทั้งโลก โดยประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งนิยมเรียกว่างานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

 
             ในวาระโอกาสพิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี ในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการจัดงาน เฉลิมฉลองเป็นพิเศษ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดงานถวายเป็นพุทธบูชา
  
             รัฐบาลไทยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชาวพุทธนานาชาติรู้จักประเทศไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ขณะเดียวกันที่สำคัญก็คือ จะต้องทำให้ ชาวพุทธในเมืองไทย เกิดความตื่นตัวมากขึ้นด้วย โดยมีองค์กรต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อน พร้อมทั้งเชิญชวนแขกของรัฐบาล และผู้นำชาวพุทธนานาชาติเข้าร่วมงาน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดงานอย่าง ยิ่งใหญ่ ใช้สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ 
 
             ทั้งนี้ได้กำหนดให้ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นศูนย์กลางการจัดงาน และสถานที่จัดงานอื่นๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรม อย่างเป็นเอกภาพพร้อมเพรียง ในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 
             รูปแบบของการจัดงาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑.ด้านการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนในการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม
 
             ๒.ด้านวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมคำสอนโดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการทั้งนานาชาติ และการประชุมสัมมนาวิชาการภาคภาษาไทย โดยให้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสาขาพระพุทธศาสนา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
 
             และ ๓.ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเครือข่าย เช่น มูลนิธิ หอจดหมายเหตุ เป็นต้น จัดหาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงภาพยนตร์เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการแสดงอันบ่งบอกถึงการส่งเสริมและประกาศสรรเสริญพระคุณขององค์ สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า เป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศบนเวทีนานาชาติ ให้เกิดความยิ่งใหญ่ในการจัดงานวิสาขบูชาโลก
 
             พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ บอกว่า การจัดงานฉลองเนื่องในอภิลักขิตกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ เรียกว่า สัมพุทธชยันตี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ตระหนักที่จะนำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และตรัสสั่งสอนอันประเสริฐ ส่งเสริมให้มวลมนุษย์มีสันติสุขและสันติภาพ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และประการสำคัญการจัดงานฉลองสัมพุทธชยันตีในปีนี้  ก็เพื่อให้ชาวพุทธทุกเพศทุกวัยได้รู้จัก เข้าใจ เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

พระพุทธปัญญาเพื่อมนุษยชาติ

             การจัดงาน “วิสาขบูชานานาชาติ” ครั้งที่ ๙ พระธรรมโกศาจารย์  บอกว่า นอกจากเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาฉลองครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาในปีที่ผ่านมา 
  
             ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๒ มิถุนายนนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และ มจร. ได้กำหนดจัดประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ ขึ้นภายใต้หัวข้อ พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ (The Buddha's Enlightenment for the well-being of Humanity) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ และพุทธมณฑล จ.นครปฐม ตามมติคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติซึ่งเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานฯดังกล่าว 
 
             ในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยวันที่ ๓๑ พฤษภาคม จะมีพิธีเปิดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑.พุทธปัญญาและการปรองดอง (Buddhist Wisdom for Reconciliation) ๒.พุทธปัญญาและสิ่งแวดล้อม(Buddhist Wisdom for Environment) และ ๓.พุทธปัญญาและการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์(Buddhist Wisdom for Human Transformation) ขณะเดียวกันยังมีการจัดสัมมนาเรื่องพุทธปรัชญาและกรรมฐาน, ประมวลทัศนะและพุทธปรัชญา, การสอนพุทธธรรมในต่างประเทศ และพุทธจิตบำบัด
 
             นอกจากนั้นยังมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพุทธศาสนา (UCBT) นำเสนอผลสรุปโครงการพระไตรปิฎกสากล (CBT) การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ  อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย เป็นต้น 
 
             อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา พระธรรมโกศาจารย์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมสวดมนต์เพื่อสันติภาพโลก ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา พร้อมเข้าพบ ฯพณฯ มหินทรา ราชปักษา ประธานาธิบดีศรีลังกา เพื่อพูดคุยด้านการพระศาสนา พร้อมยืนยันความพร้อมของคณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลไทย ในการให้การต้อนรับท่านประธานาธิบดีที่จะเดินทางมาร่วมงานวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศไทยในปลายเดือนพฤษภาคมนี้


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012