Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ : เปิดการสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก
Date30/05/2012   Counter : 9558 time

วันนี้ (๒๙ พ.ค.๕๕) ณ  ห้องเธียร์เตอร์  โซน เอ  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธานเปิดการสัมมนาพระธรรมสายต่างประเทศทั่วโลก โดยมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกกว่า ๓๕๐ รูปเข้าประชุมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาล

                    สำหรับความเป็นมานั้น นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า "สืบเนื่องด้วยในการประชุมผู้นำพระพุทธศาสนานานาชาติ  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  โดยมีพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้การสนับสนุน  ประกอบกับรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ ให้ความสำคัญกิจการพระพุทธศาสนาและได้กำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยได้สนับสนุนส่งเสริม  และเห็นความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตในฐานะพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ทำให้ชาวไทยที่พำนักอาศัยในต่างประเทศและชาวต่างชาติได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนแนวคิดตามแบบของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ลึกซึ้ง และสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขรวมทั้งเพื่อให้เกิดสันติสุขทั่วโลก อย่างไรก็ตามจากการประชุมสมัชชาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศมีข้อสรุปร่วมกันว่าการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต ยังประสบปัญหา อุปสรรค ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังเจตนารมณ์ของหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม  เห็นควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องที่เผชิญอยู่ พร้อมทั้งข้อคิดความเห็นในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางวิธีการให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต เพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก รวมทั้งรับทราบแนวนโยบายของมหาเถรสมาคมในการปฏิบัติศาสนกิจต่อไป

                ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ครั้งแรกที่มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกายประชุมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับโดยพระธรรมโกศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  เปิดการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ ของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ  โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์,  การเสวนา “บทบาทและความคาดหวังของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดย  พระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, กิจกรรมระดมสมอง  (แบ่งตามโซนทวีป) “ปัญหา  และอุปสรรค  และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย” ดำเนินการโดย  ประธานสมัชชา ประธานสหภาพสงฆ์  ประธานกรรมการบริหาร และคณะ,  การบรรยาย เรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ โดย นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม, พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม, นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพิธีปิดการประชุมโดยพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าว

                 นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า  "การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของคณะสงฆ์ระหว่างพระธรรมทูตฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุตินิกาย ในการปฏิบัติศาสนกิจนั้น พระธรรมทูตจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม และภูมิประเทศ โดยในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างเป็นสำนักงาน ศูนย์ประสานงานพระพุทธศาสนาต่อไป"

                 พระธรรมทูต คือ พระธรรมจาริก หมายถึงภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทำหน้าที่เหมือนทูตทางธรรมหรือทูตของพระศาสนา พระธรรมทูตเริ่มมีครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจนมีพระสาวกมากรูปแล้วจึงส่งพระสาวกเหล่านั้นไปประกาศธรรมในทิศต่างๆ โดยตรัสว่า "เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชุมชน เพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชน" ดังนี้เป็นต้น พระธรรมจาริก มีความหมายเดียวเช่นเดียวกันกับพระธรรมทูต แต่เป็นคำบัญญัติที่เกิดที่หลังคำว่าพระธรรมทูต ปัจจุบันแบ่งพระธรรมทูตออกเป็น ๒ ประเภทคือ พระธรรมทูตในประเทศ กับ พระธรรมทูตต่างประเทศ

               ติดต่อสอบถาม กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ห้อง D300 ชั้น ๓ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๖๕, ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๗๑
๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๘ 

            
    สกู๊ปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
                ภาพโดย (บัญชา) กองกิจการนิสิต มจร


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012