Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ฯ ทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ
Date31/05/2012   Counter : 6508 time

                     วันนี้ (๓๑ พ.ค.๕๕) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ นักวิชาการ พุทธศาสนิกชน  ประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และทุตานุฑูต จากประเทศไทยและต่างประเทศ  กว่า ๕,๐๐๐ คน ประชุมพร้อมกันเพื่อฉลองพุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พิธีเริ่มขึ้นเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยมีบุคคลสำคัญๆ เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ ประธานาธิบดีศรีลังกา มหินทา ราชปักษา, ฯพณฯ เพอริส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศศรีลังกา,  ฯพณฯ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายรัฐมนตรี,  ฯพณฯ วิทยา บูรณะศิริ  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ  ในเวลา ๑๐.๕๐ น. หลังจากนั้นเป็นการกล่าวสุนทร ฯพณฯ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายรัฐมนตรี, ฯพณฯ เพอริส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ประเทศศรีลังกา และสาส์นจากผู้นำชาวพุทธ การปาฐกถาพิเศษโดย พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม) ประเทศอังกฤษ เรื่อง  พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พุทธิปัญญาและการปรองดอง (Buddhist Wisdom and Reconciliation) โดย  ๑. พระโนริอากิ คูนิโตโม ประเทศญี่ปุ่น  ๒. ศาสตราจารย์ นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ ประเทศไทย ๓. ศาสตราจารย์ภัตตาจารยะ ประเทศฝรั่งเศส  ๔. ดร. ฟิล แทน ประเทศสหรัฐอเมริกา เารวลา ๑๙.๐๐ น. มีการแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ

                  โดย ฯพณฯ นางสาวยิ่งรักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย และประธานาธิบดีศรีลังกา มหินทา ราชปักษา จะกล่าวสุนทรพจน์ ในวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพ
มหานครด้วย
                  การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๙ ครั้งนี้ จัดขึ้นในวาระสำคัญยิ่ง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จัดขึ้นในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
                    การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ องค์การสหประชาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชา
เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ประเทศไทยโดยคณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวมาตลอดทุกปีมิได้ขาดจนถึงปัจจุบันทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ โดยในระดับนานาชาตินั้นคณะกรรมการจัดงานนานาชาติ (IOC) ซึ่งได้ประชุมกันในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเห็นพ้องต้องกันให้จัดตั้งสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เพื่อดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
                      สำหรับในการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีฉันทามติร่วมกันในการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก
ครั้ง ๙ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ในหัวข้อ "พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ" (The Buddha's Enlightenment for the well-being of Humanity) เพื่อฉลองพุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕,๐๐๐ รูป/คน จาก ๘๔ ประเทศ โดยมีการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อร่วมกันสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ และเพื่อร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาล

                 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  Tel: 035 248 098, 02-623 6323, 02623-5395 โทรสาร 035 248 099 Website: www.undv.org

                  ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ฝ่ายเลขานุการฯ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012