Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ผู้บริหารคณาจารย์ มจร ทำสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษา
Date08/08/2012   Counter : 7230 time

  มหาจุฬาฯ วังน้ิอย ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ได้ประกอบพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อ พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  การทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกัน  อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข  การทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกัน  ให้อภัยกัน  ทุกโอกาส  ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม  ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว  ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย  จึงได้ชื่อว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ดี  ปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย  โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้น มีดังนี้

   ๑.ในวันเข้าพรรษา ทั้งภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมวัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกันเรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุดถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัดไม่ควรเว้นเพื่อความสามัคคี
   ๒.ในระยะเข้าพรรษาเริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา ระยะเวลาประมาณ ๗ วัน  ควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่ตนเคารพนับถือซึ่งอยู่ต่างวัด
   ๓.ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่นนิยมทำต่อท่านผู้มีอาวุโสกว่าตนในวัดและต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป

   พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตว่า การทำสามีจิกรรมถือเป็นธรรมเนียมที่สงฆ์ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเมื่ออยู่ร่วมกันย่อมมีบ้างที่ต้องกระทบกระทั่งอาจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความหมางใจกัน เช่น ปลาที่มีมากอยู่ในน้ำที่มีน้อยย่อมว่ายชนกันบ้าง ดังนั้น การทำสามีจิกรรมถือเป็นแนวทางในการขอขมาต่อกันและกันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่และศึกษาร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป และขอให้ทุกท่านถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป

     จากนั้น นิสิตกว่า ๑,๐๐๐ รูป/คน ได้ร่วมใจกันทำสามีจิกรรมต่ออธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ โดยพระธรรมโกศาจารย์ กล่าวหลังจากพิธีสามีจิกรรมว่า "มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา มีทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอยู่ปฏิบัติงานและศึกษาร่วมกันจำนวนมาก การอยู่่วมกันมากๆ อาจมีการปฏิบัติที่เกิดข้อขัดเคืองกันได้ เทศกาลเข้าพรรษาเราจึงถือโอกาสมาขอขมาซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้และการอยู่ร่วมกันก็ต้องช่วยกันในการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญก้าวหน้สู่ความเป็นสากลต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่รวดเร็วมากแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากสุดและที่สำคัญจะต้องมีความสมานสามัคคีซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกำลังพยายามเต็มที่ในการที่จะสนองตอบต่อความต้องการของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในหลายด้าน ทั้งด้านสวัสดิการ ที่พัก การคมนาคม ซึ่งจะต้องพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยต่อไป"

สมหมาย  สุภาษิต/ข่าว

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012