Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี มจร ร่วมงานหนึ่งทศวรรษแห่งการก่อตั้งมหาจุฬาฯ ห้องเรียนเพชรบูรณ์
Date13/09/2012   Counter : 11861 time

  เมื่อเร็วๆ นี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานและมอบประกาศนียบัตรแก่พระสังฆาธิการที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนเพชรบูรณ์ วาระครบ ๑ ทศวรรษการก่อตั้ง ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำเนิดขึ้นได้ เพราะความดำริของพระเดชพระคุณพระราชพัชราภรณ์ (ไพฑูรย์  อคฺคธมฺโม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาชั้นสูงนอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา

แต่พระเดชพระคุณ ได้มรณภาพลงก่อนส่วนปณิธานของพระเดชพระคุณไม่ได้สูญสลายไปตามสังขารปณิธานความตั้งใจได้ถูกสานต่อโดย พระปริยัติพัชราภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๑ ฝ่ายการศึกษา เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ได้นำเรื่องการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๐๑/๒๕๔๓ ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี  สมัยที่ดำรงสมณศักดิ์ที่พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม คณะสงฆ์มีมติเป็นเอกฉันท์มอบให้พระปริยัติพัชราภรณ์ จัดทำเอกสารให้สมบูรณ์แล้วนำเสนอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ต่อมาทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติโครงการขยายห้องเรียน สังกัดคณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา  ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ จากปีการศึกษา ๒๕๔๔  ถึงปัจจุบันห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓ สาขาวิชาและอีก ๑ หลักสูตร

   สาขาวิชาศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณร

   สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

   .สาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการบริหารรัฐกิจสำหรับพระภิกษุ

     สามเณรและคฤหัสถ์

   ๔.หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(.บส.)

   มีอาคารที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๒ หลัง มีบุคลากรจำนวน ๒๕ รูป/คน แยกเป็นสายผู้บริหาร ๓ รูป/คน สายวิชาการ จำนวน ๑๕ รูป/คน และสายปฏิบัติการวิชาชีพจำนวน ๗ คน คณาจารย์พิเศษ จำนวน ๑๕ รูป/คน  นิสิตนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕  จำนวน  ๔๖๕ รูป/คน  มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรแล้ว  ๗  รุ่น  

   สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางคณะกรรมการบริหารจึงได้มีมติร่วมกันจัดงานครบรอบ ๑๐ ปี ขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลแด่บุรพาจารย์และระดมทุนเพื่อรองรับการขอยกฐานะของห้องเรียนขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้รับความอุปถัมภ์จาก คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และ พุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

  ด้านพระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "การพัฒนาการศึกษาของห้องเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนเพชรบูรณ์  มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นที่พึ่งของชาวพุทธในจังหวัดนี้และจังหวัดใกล้เคียง นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และขอชมเชยคณะผู้บริหารที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง โดยเฉพาะในเรื่องของประชาคมอาเซียน ที่กลุ่มประเทศในแถบนี้จะรวมตัวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องพัฒนาทั้งบุคลากรและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการพัฒนาของบ้านเมือง" 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012