Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สถาบันภาษาร่วมมือวิทยาเขตพะเยาพัฒนาบทความรองรับการประกันคุณภาพ
Date20/09/2012   Counter : 10124 time

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ สถาบันภาษา มจร กับมหาวิทยาลัยมหาุจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ร่วมมือจัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ในเรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการ" ครั้งที่ ๒ ณ วิทยาเขตพะเยา โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโทที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและฝึกอบรมจากวิทยาเขต พะเยา วิทยาลัยสงฆ์น่าน และห้องเรียนวัดพระแก้ว เชียงราย กว่า ๘๐ รูป/คน  ทั้งนี้ วิทยากรหลักประกอบด้วยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และนายอุทัย สติมั่น เจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มจร

     การพัฒนาและฝึกอบรมครั้งที่ ๒ มีเป้าหมายเพื่อนำบทความที่ผ่านการพิจารณาหัวข้อ และโครงร่างจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสัมมนาครั้งที่ ๑ และคณาจารย์ได้นำโครงร่างดังกล่าวไปเขียนเป็นบทความฉบับเต็ม  หลังจากนั้น จึงนำบทความดังกล่าวมานำเสนอในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒  และเปิดโอกาสให้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันวิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย และนำเสนอแนวทางที่ควรพัฒนาต่อบทความแต่ละเรื่อง ซึ่งบทความฉบับเต็มที่ได้รับการวิพากษ์ครั้งมีกว่า ๒๐ บทความ  ขั้นตอนต่อไป เจ้าของบทความทั้งสามสถาบัน จะนำไปปรับปรุงและส่งกลับมาให้คณะกรรมการบรรณาธิการ (Peer Review) ได้อ่านเพื่อเสนอข้อคิดเห็น และปรับปรุงก่อนดำเนินการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตปริทรรศน์ในช่วงต้นปี ๒๕๕๖ ต่อไป

     พระราชวิริยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา ในฐานะประธานในพิธิเปิดและพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล่าวว่า "การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพ ในการเขียนแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกท่าน ให้สามารถเขียนงานวิชาการได้อย่างมีระบบ และไ้ด้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น  ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือ นิสิต เพราะจะได้มีโอกาสอ่านงานที่ทรงคุณค่าจากอาจารย์ที่สอนในวิชาต่างๆ ที่สะท้อนองค์ความรู้ออกมาเป็นงานเขียนงานในเชิงวิชาการ"

     พระศรีวรพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยากล่าวเสริมว่า "ผลประโยชน์ที่สำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาวิชาการให้แก่คณาจารย์ให้มีคุณภาพมา ยิ่งขึ้นแล้ว  บทความทางวิชาการสามารถเอื้อต่อการประกันคุณภาพของวิทยาเขาพะเยา เพราะในการประกันคุณภาพครั้งที่ผ่านมา ผลประเมินเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ และงานวิจัยยังอยู่ในระดับต่ำ ฉะนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการประเมินให้แก่วิทยาเขตในโอกาสต่อไป ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว"

     ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ย้ำในประเด็นดังกล่าวว่า "ชื่นชมวิทยาเขตพะเยาที่ผู้บริหารระดับสูงได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา คณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ หัวใจสำคัญของวิทยาเขต คือ "ความแหลมคมด้านวิชาการ" งานวิชาการจึงเป็นเครื่องหวัดความสำเร็จในการจัดการศึกษาทั้งคณาจารย์และ นิสิต หวังว่า วิทยาเขตพะเยาจะเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่พุทธศาสนิกชน ทั้งในการนำเสนอแง่มุมทางวิชาการที่ได้คุณภาพ และเป็นที่พึ่งพาทางวิชาการให้แก่ปัญญาชนทั้งในพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง"

     สถาบันภาษา มจร ได้จัดหลักสูตรการเีขียนบทความทางวิชาการ (Academic Writing) ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ซึ่งการจัดหลักสูตรดังกล่าว ก่อให้เกิดคุณค่าและผลประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพในการเขียนงานวิชาการให้ได้ มาตรฐานที่เอื้อต่อการเขียนงานวิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ นานาชาติจำนวนมาก


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012