Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดี มจร แนะความกตัญญูคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
Date27/09/2012   Counter : 9914 time

 มหาจุฬาฯ วังน้อย ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานรำลึกคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุการทำงานจำนวน ๑๐ รูป/คน 

    พระธรรมสุธี กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเจริรุ่งเรืองมาดดยลำดับ ต้องอาศัยความเสียสละของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในการจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความเสียสละสามัคคี ร่วมกันดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จรุ่นต่อรุ่น ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มข้นและเข้มแข็ง การที่มหาวิทยาลัยได้แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคลากรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเรื่อยมาจนครบเกษียณอายุการทำงาน จึงเป็นการแสดงออกที่ดีอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญ บุคลากรที่ครบเกษียณอายุการทำงานนั้น แม้จะครบวาระการเกษียณแล้ว แต่ขอให้ทุกท่านฝังจิตใจไว้ที่สถาบันแห่งนี้ตลอดไปอย่าลืมเลือน แม้บุคลากรที่ยังไม่ครบเกษียณอายุการทำงานที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะรำลึกถึงคุณูปการของท่านเหล่านี้ตลอดไป"

          ด้าน พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองมาได้ทุกวันนี้เพราะบุคลากรทุกท่านต่างปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ทุกท่านล้วนทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับแนวหน้า เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะไปที่ใดก็ตามหากกล่าวว่าจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ล้วนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้มิใช่เกิดเพราะความสามารถของบุคลากรบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ทุกฝ่ายต่างช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจนครบวาระเกษียณอายุการทำงานนี้ จะเป็นผู้ที่เหน็ดเหนื่อยกว่าใครอื่น เพราะเป็นผู้เริ่มมาแต่ครั้งที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมในทุกด้าน แต่ท่านเหล่านี้ก็ทุ่มเทเสียสละสร้างให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่ปรากฏในปัจจุบัน"

      "มหาวิทยาลัยจัดงานและกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะในวันนี้ ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในปีถัดไปควรกำหนดให้เป็นวัน กตัญญู เพราะความกตัญญู ถือเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จทุกด้าน บุคลากรเหล่านี้ อนุชนรุ่นหลังต้องมีความตัญญูรู้คุณของท่านที่สร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้วหน้า บุคลกรเหล่านี้ ควรได้รับการยอมรับยกย่องเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นปูชนียบุคลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย แม้ทุกท่านจะครบวาระการเกษียณอายุการทำงานแล้วก็ตามแต่ทุกท่านก็ยังคงอยู่ช่วยเราสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว

          สำหรับบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีจำนวน ๑๐ รูป/คน ประกอบด้วย ๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ๒. พระครูโฆสิตปริยัติยาภรณ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓. พระครูใบฎีกาสนั่น ทยรกฺโข เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ๔. พระมหาณรงค์ศักดิ์  ฐิติญาโณ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศ่าตร์ ๕. รศ.ดร.ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม อาจารย์/รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ๖. รศ.ดร.ธีรยุทธ  พึ่งเทียร อาจารย์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ๗. แม่ชีอำไพ ตัณฑ์สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ๘. นายวิวรรธน์  สานแสง อาจารย์ประจำโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๙. นายไพฑูรย์  นูมหันต์ อาจารย์ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ๑๐. นายสุวรรณ  เจาลา พนักงานขับรถ วิทยาเขตสุรินทร์

 

สมหมาย  สุภาษิต/ข่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ภาพ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012