Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สานปณิธาน 4โครงการ 5 ปี-สิ้น'หลวงพ่อปัญญา'
Date21/10/2012   Counter : 8623 time

 ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง ย่อมเป็นไปตามกาลเวลา วันที่ 10 ต.ค.2550 เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช 'พระพรหมมังคลาจารย์' หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ท่ามกลางความอาลัยของเหล่าศิษยานุศิษย์และเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ 


กาลเวลาล่วงมาจนถึงปี พ.ศ.2555 ครบ 5 ปีแห่งการจากไปของหลวงพ่อปัญญา

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นผู้นำในการสืบสานปณิธานของหลวงพ่อ กล่าวว่า นับแต่วันที่หลวงพ่อละสังขารไป ปณิธานที่หลวงพ่อตั้งไว้ 4 โครงการคือ

1.การสร้างอุโบสถกลางน้ำ เพื่อมอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

2.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ

3.โครงการสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

4.โครงการพระธรรมทายาท 

พระธรรมวิมลโมลี กล่าวถึงอุโบสถกลางน้ำ ว่า ดำเนินการสร้างใกล้แล้วเสร็จ และพร้อมที่จะมอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ภายในอุโบสถได้ติดภาพฝาผนังครบทุกด้านมีความสวยงาม เป็นศิลปกรรมร่วมสมัยที่เล่าถึงประวัติของหลวงพ่อ การสร้างอุโบสถ ประวัติท่านพุทธทาส ประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงเหตุการณ์ของบ้านเมืองในยุคสมัยทันต่อเหตุการณ์ ที่สำคัญจะมีภาพของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน ที่ล่าช้าเกิดจากภาวะมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 

นอกจากนี้ ยังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้า จัดสร้างพญานาคบริเวณทางขึ้นอุโบสถและห้องน้ำด้านหน้าบริเวณลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 

พร้อมกันนี้ ยังแก้ไขปรับปรุงห้องน้ำภายในอุโบสถด้านล่างทั้ง 4 ด้าน ให้เป็นห้องรับรองแทน ขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 180 ล้านบาท

ด้านศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พระธรรมวิมลโมลี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดตั้งกองทุนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เพื่อสืบทอดความตั้งใจของท่าน เพื่อนำกองทุนดังกล่าวมาพัฒนาโรงพยาบาลชลประทาน ให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดโรงพยาบาลหนึ่ง นอกจากนี้ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ยังได้บริจาคเงินเข้าสมทบในการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุอีก 4 ล้านบาทสำหรับโครงการสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุงนั้น พระธรรมวิมลโมลี กล่าวย้ำว่า หลวงพ่อปัญญานันทะ มีความประสงค์จะสร้างโรงพยาบาล ณ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีโรงพยาบาล ท่านได้รับอุปถัมภ์หาทุนในการจัดสร้าง โดยรวบรวมปัจจัยจากการทอดกฐิน และทอดผ้าป่าสามัคคี จนได้ทุนในการจัดสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงขึ้น ดำเนินการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนแล้วเสร็จประกอบพิธีฉลองและมอบอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์แก่ทางราชการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน พร้อมมอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาล 1 คัน 

สุดท้าย คือ โครงการพระธรรมทายาท ปัจจุบัน วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง ได้จัดบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเป็นประจำทุกเดือน ยกเว้นช่วงเข้าพรรษา ซึ่งแต่เดิมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้จัดบรรพชาอุปสมบทเป็นประจำ เมื่อหลวงพ่อละสังขารไป โครงการนี้ก็ยังคงดำเนินการต่อมา และเป็นที่ทราบของบรรดาสาธุชนโดยทั่วไป และนับวันจะมีเหล่ากุลบุตรสนใจเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 100 คน 

เมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วทางวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จะจัดการ อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานตลอดจนกว่าจะลาสิกขา

เหล่านี้ คือ ปณิธานที่หลวงพ่อปัญญาได้ตั้งไว้ ทุกอย่างล้วนสำเร็จตามเป้าหมาย เพราะเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ดำเนินการตามทุกประการ

นอกจากนี้ พระธรรมวิมลโมลี ผู้เป็นทายาทที่รับมรดกทางธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้สานต่อปณิธานโดยไม่บกพร่อง ยังได้ก่อตั้งสถานีวิทยุปัญญานันทเรดิโอ ระบบเอฟเอ็มความถี่ 104.75 เพื่อ เผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้ร่วมสนับสนุน จากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ในการก่อตั้งสถานี วิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (Thailand Buddhist Channel) หรือ TBC เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของกรมประชาสัมพันธ์ อันถือว่าเป็นปณิธานของหลวงพ่ออีกทางหนึ่ง

ปัจจุบัน วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้ว ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของหลวงพ่อปัญญาได้สร้างสรรค์ไว้ จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกยกฐานะจากวัดราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง ประจำปี 2555 

จึงเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าสานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง


หน้า 24


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012