Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระธรรมโกศาจารย์ : พร้อมเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ทางพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก
Date26/10/2012   Counter : 9989 time

                      เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเรื่องสำคัญหลายๆ เรื่อง และเรื่องหนึ่งได้เห็นชอบหลักสูตรปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

                      พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พัฒนา Application ต่างๆ มาพอสมควร สร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอง MCUNet เชื่อมโยงสาขามหาจุฬาฯ มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีฯ ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังก่อสร้างวิทยาพุทธศาสน์นานาชาติในพื้นที่ ๘๔ ไร่, มีสภาสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก ที่มีสมาชิกทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และในอีก ๓ ปีหน้า ก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเชียน หลักสูตรการสอนทางไกลฯ จะเป็นหลักสูตรแรกของพระพุทธศาสนา จำเป็นต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดในอนาคตด้วย"

                      
 ด้าน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า "หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ เรียนออนไลน์ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลกำกับ มีระบบติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ที่มีภาระดูแลวัดวาอาราม ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนในห้องเรียน ให้สามารถเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้"

                      
 ดร.ศักดิ์ ประสานดี อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า "หลักสูตรนี้เน้นการเรียนการสอนทางไกล มีการพบปะติดตามผู้เรียนเป็นระยะๆ ผู้เรียนที่อยู่ใกล้ สามารถเข้ามาฟังการบรรยายสดๆ ในห้องเรียนได้ ทวบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา ภายใต้การกำกับดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินผลเป็นระยะๆ "
 
                       พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านการจัดการ โดยได้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบทะเบียนนิสิต ระบบถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์ ระบบการเรียนการสอนทางไกล วิดีโอออนดีมาน ห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ หรือห้องเรียนอัจฉริยะ (e-classroom) ด้านเครือข่ายมีความพร้อมอย่างเต็มที่ จึงพร้อมสนับสนุนในการเปิดหลักสูตรออนไลน์อย่างเต็มที่"

                      
 "ด้านความพร้อมหนังสือ เอกสาร ตำราทางวิชาการ สืออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-books มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน  การสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศและแก้ไขจำนวนหนังสือภาษาต่าง ประเทศที่มีอยู่จำนวนน้อย และสนองการเปิดหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นหนังสือภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ ฐานข้อมูลออนไลน์ DATA BASE ONLINEฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูลวิทยานิพน์ มจร  โหลดได้ทั้งเล่ม
http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php ฐานข้อมูลงานวิจัย โหลดได้เฉพาะบทคัดย่อ http://www.mcu.ac.th/site/researchcontent.php  ฐานข้อมูลวิทยานิพน์มหาวิทยาลัยต่างๆ (ฐานข้อมูล สกอ.) http://www.thailis.uni.net.th/dc.php ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ โหลดได้ทั้งเล่ม ttp://www.mcu.ac.th/site/articlecontent.phpฐานข้อมูลห้องสมุดหนังสือ มจร http://vtls.mcu.ac.th/ ฐานข้อมูลหนังสือภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ ๒ ล้านเล่ม ๑๘ ภาษา http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=Mahachulalong  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง (e-Book)   สาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  กรณีศึกษาในกลุ่ม ประเทศเชียอาคเณย์  ศึกษาศาสตร์  ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download   http://portal.igpublish.com Scan พระไตรปิฎก ฉบับ ร.๕ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ e-book http://portal.igpublish.com เฉพาะในรูปแบบอินทราเน็ตเท่านั้น ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง)  http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx" พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าว

                       อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครและทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ผู้สนใจติดต่อคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อภายใน ๘๒๖๙
อีเมล
mcusocialreview@gmail.com หรือ ssmcu@hotmail.com

                       ภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://www.alittlebuddha.com/
                      
 ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012