Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"ถึงแล้วงานกีฬาบุคลากร มจร"
Date28/11/2012   Counter : 12054 time
"ถึงแล้วกีฬาบุคลากร มจร"รองฯสุรพล  สุรยะพรหม รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แถลงว่ามหาวิทยาลับอนุมัตให้ดำเินินโครงการดังกล่าว  ในวันที่ ๓๐ พ.ย. ถึง  ๒  ธ.ค.  ๒๕๕๕ นี้
ตามกำหนดการที่แนบมานี้


กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

***************************

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เวลา  ๑๕.๓๐ น    การแสดงโหมโรง (การแสดงของวงโยธวาทิต)

                                        -  ตั้งขบวนพาเหรด (เตรียมจัดแถว)

เวลา  ๑๖.๓๐ น.    ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธี เดินทางถึงสนามกีฬาพระองค์ดำ (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

เวลา  ๑๖.๓๕ น.   พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๕  ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เดินทางถึงสนามกีฬาพระองค์ดำ

เวลา  ๑๖.๔๐ น.    พิธีกรนำเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ครั้งที่ ๗  พิษณุโลกเกมส์

-   ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามตามลำดับ (ตามเอกสารแผนผังรูปขบวนพาเหรด)

-   ขบวนพาเหรดเข้าประจำจุดที่กำหนด (ตามเอกสารผังขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขัน)

-   พิธีกรประกาศ นักกีฬาทั้งหมด ตรง ซ้ายหันเคารพธงชาติ” (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ)

-   พิธีกรประกาศ นักกีฬาทั้งหมด ตรงเชิญธงมหาวิทยาลัย ขึ้นสู่ยอดเสา (เปิดเพลงมหาจุฬาลำลึก)

เวลา  ๑๗.๑๐ น.    พิธีกรเชิญ ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน

-   คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ เข้าประจำสถานที่กล่าวรายงาน

-   ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  กล่าวรายงานต่อประธานพิธี พร้อมเชิญผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ รับมอบโล่ที่ระลึกจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เวลา  ๑๗.๒๐ น.   พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๕  ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา

เวลา  ๑๗.๓๐ น.   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวเปิดการแข่งขันพร้อมประกอบพิธีเปิดการแข่งขันฯ (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

เวลา  ๑๗.๔๐ น.   พิธีเชิญธงการแข่งขันฯ

-   เชิญธงการแข่งขันฯ เข้าสู่สนาม

-   พิธีกรประกาศ นักกีฬาทั้งหมด ตรง ซ้ายหันเชิญธงการแข่งขันฯ และธงประจำโซนทั้ง ๔ โซน ขึ้นสู่ยอดเสา (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา)

เวลา  ๑๗.๔๕ น.   พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส

-   พิธีกรเชิญ อาจารย์สนิท ไชยวงศ์คต ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวคำปฏิญาณตน

-   ผู้แทนถือธงประจำโซน ทั้ง ๔ โซน ยืนล้อมด้านหน้านักกีฬาอาวุโส ครึ่งวงกลม

-   พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส

-   อาจารย์สนิท ไชยวงศ์คต ผู้แทนนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตน (นักกีฬากล่าวตาม)

เวลา  ๑๗.๕๐ น.   พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้ตัดสิน

- พิธีกรเชิญ ว่าที่ร้อยตรี เกื้อเกศ ชินประภาพ บุคลากรงานกีฬา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตน (พิธีกรอ่านประวัติผู้แทน              ผู้ตัดสิน)

- ว่าที่ร้อยตรี เกื้อเกศ ชินประภาพ ผู้แทนผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้ตัดสิน

เวลา  ๑๘.๐๐ น.    พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง

                                      - นายบัณฑิต   รอดเทียน                                             ผู้เชิญคบเพลิง คนที่ ๑

- นายมานพ    หงส์ทอง                                        ผู้เชิญคบเพลิง คนที่ ๒

- นายสุขุม      กันกา                                             ผู้เชิญคบเพลิง คนที่ ๓

- นายไสว       แก้วเกตุ                                          ผู้เชิญคบเพลิง คนที่ ๔

เวลา  ๑๘.๑๐ น.    การแสดงในพิธีเปิด

                                           ชื่อชุดการแสดง เสน่ห์สองแคว

เวลา  ๑๙.๐๐ น.     เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันฯ

เวลา  ๑๙.๐๕ น.    คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ  รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ด้านหลังอัฒจันทร์ สนามกีฬาพระองค์ดำ

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๗.๐๐ น.     เริ่มแข่งขันกีฬาตามโปรแกรมการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา

เวลา ๑๘.๐๐ น.     สิ้นสุดการแข่งขันกีฬาประจำวัน

เวลา ๑๘.๓๐ น.    คณะกรรมการติดประกาศผลการแข่งขันชนิดกีฬาที่แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว

เวลา ๑๘.๓๐ น.    จัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ (อย่างเป็นทางการ)  รับประทานอาหาร ชมการแสดง ณ ด้านหน้าอาคารหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๒๐ น     เริ่มแข่งขันกีฬาตามโปรแกรมการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา

เวลา ๑๗.๔๐ น.    พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ

เวลา ๑๗.๕๐ น.    นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งขบวนในสนามกีฬาพระองค์ดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว (ตามเอกสารผังขบวนพิธีปิดฯ)

เวลา ๑๘.๐๐ น.     (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ต้อนรับ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี   ฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานพิธีปิดการแข่งขันฯ

-   พิธีกรนำเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันฯ

-   พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด ตรง ซ้ายหันเคารพธงชาติ” (วงโยธวาทิตบรรเลง  เพลงชาติ)

-   พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด ตรง” เชิญธงมหาวิทยาลัย ลงจากยอดเสา (เปิดเพลงมหาจุฬาลำลึก)

-   พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด ขวาหัน และเชิญดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ  กล่าวรายงาน

-   คณะกรรมการจัดการแข่งขันเข้าสู่สถานที่กล่าวรายงาน

-   ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ  กล่าวรายงาน พร้อมประกาศผลทีมชนะเลิศเจ้าเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๔ “พิษณุโลกเกมส์” และเชิญผู้แทนทีมชนะเลิศเข้ารับถ้วยรางวัลเกียรติยศของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับมอบจากประธานในพิธีฯ

-  ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ประธานพิธีฯ กล่าวปิดการแข่งขันฯ

-   พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด ตรง ซ้ายหัน” เชิญธงการแข่งขันฯ ลงจากยอดเสา (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) พิธีกรประกาศ “นักกีฬาขวาหัน”

-   ขบวนรับธงการแข่งขันฯ ของเจ้าภาพ ครั้งที่ ๘ เข้าสู่สนาม

-   ผู้เชิญธงการแข่งขันลงจากยอดเสานำธงการแข่งขันฯ ส่งต่อ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน

-   พิธีส่งมอบธงการแข่งขันฯ

-   พิธีกรประกาศ “นักกีฬาเข้าแถวเป็นวงกลมจับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม”

-   พิธีกรประกาศ “นักกีฬาทั้งหมด ตรง” บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012