Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Trainning
ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553
Date17/06/2010   Counter : 13957 time

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติให้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับหลักสูตร "การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา" ที่จัดอบรมให้บุคลากรวิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดในวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2553 รวม 3 วัน (21 ชั่วโมง) ที่โรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ(JBAC) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมายให้
  1.นายเกษม  แสงนนท์     รักษาการหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  2.นายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  3.นายวิชิต  มงคลวีระขจร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  4. นางสาวอรุณรัตน์  เพ็ชรรุ่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เป็นผู้เดินทางมาดำเนินการจัดอบรม
   มีบุคลากรจากวิทยาเขตหนองคาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม หน่วยวิทยบริการวัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ดครงการครูพระสอนศีลธรรม และนิสิตฝึกงานเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จำนวน 48 รูป/คน ผ่านการอบรม จำนวน 36 รูป/คน ไม่ผ่านการอบรม จำนวน 12 รูป/คน (บุคลากรบางท่านติดภารกิจของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามเกณฑ์ที่จะได้รับวุฒิบัตร)
   สรุป ประเมินผลการอบรม บุคลากรตอบใบประเมินผล จำนวน 27 รูป/คน สรุปได้ดังนี้
           - ก่อนเข้ารับการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ    ระดับ  ปานกลาง (2.93)
           - ภายหลังการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ        ระดับ  มาก (4.15)
           - ค่าเฉลี่ยของการประเมินโครงการได้                                            ระดับ  มาก (4.20)
ข้อเสนอแนะอื่นๆของผู้เข้ารับการอบรม
            - เป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์ ควรอบรมบ่อยๆหรือปีละครั้ง
            - ระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป ควรปรับเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา และควรจัดในช่วงปิดเทอมหรือในช่วงเวลาที่บุคลากรสามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา
     ในการจัดอบรมครั้งนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมธาดา รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พระครูปลัดวีระพงษ์  สุเมธี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พระครูใบฎีกาชนันวัฒน์ กนฺตสีโล เจ้าหน้าที่พ้สดุ คุณชาญไชย   พิมพ์คำ  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขต คุณสุรเชษฐ  นนละพล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย  คุณอิงอร  บุตรศรีผา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และอาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตหนองคายทุกท่าน ที่ให้ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดจนให้การต้อนรับ ดูแลเป็นอย่างดี


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    Director of Information Technology speech to opening the workshop.  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก  
    Training_Nakhonsithammarat_53  
    คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง.ระบบประชุมทางไกลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
    ผลการอบรมบุคลากรด้านคอมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2553  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012