Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Seminar
Meeting of the Academic Council of 3/2015.(April 22, 2015)
Date30/04/2015   Counter : 6826 time

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘)

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาระเบียนวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการทั้งจากส่วนกลาง,วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วม ประชุม จำนวน ๖๕ รูป/คน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆและมีมติ ตามลำดับ ดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งผศ. ๒ ท่าน "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๖ ฉบับ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๓ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๔ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๕ เรื่อง การพิจารณารับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๖ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๗ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๘ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยผ่านระบบสารสนเทศ KPS BUNDIT "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๙ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๐ เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๑ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี "ที่ประชุมรับทราบ"
๑.๒.๑๒ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี "ที่ประชุมรับทราบ"
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ "ที่ประชุมมีมติรับรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข"
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ สกอ. "ที่ประชุมมีมติให้โครงการขยายห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการเตรียมการรองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ สกอ. และให้รายงานความก้าวหน้าต่อสภาวิชาการเป็นวาระสืบเนื่อง"
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย์พิเศษ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ พระมหาโพธิวงศาจารย์(ทองดี สุรเตโช) ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป"
๓.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ต่อไป"
 
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๔ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิต ปรับแก้ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ คณะครุศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา(ป.พศ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา(ป.พศ.) ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา(ป.วน.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ตัวเลขหน่วยกิตให้เป็นภาคปฏิบัติ เมื่อดำเนินการแล้ว"
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา(ป.วน.) ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบาลีพุทธศาสตร์(ป.บพ.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบาลีพุทธศาสตร์(ป.บพ.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล(ป.กป.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) สถาบันภาษา "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ(ป.ออ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) สถาบันภาษา "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา แบบ ๒.๑ วิทยาเขตขอนแก่น "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทางวิชาการ(Peer review) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒ "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ "ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๑๔ ท่าน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จำนวน ๑๑ ท่าน"
๔.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง กับโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง "ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ"
๔.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๒๐ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ... "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"
๔.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสถาบันวิจัยของวัดไคหยวน มณฑลฝูวเจี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ"

source : Academic Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    -  
    news  
    คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
    การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
    บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012