Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Seminar
ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 54
Date04/11/2009   Counter : 7267 time
ในปีการศึกษา 2552 นี้ คณะครุศาสตร์มีนิสิตปฏิบัติเข้าโครงการส่งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปัญหาให้สังคม จำนวน 26 รูป จาก 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการาบริหารการศึกษา 2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 3) สาขาวิชาสังคมศึกษา และ 4) จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ในการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ในวันที่ที่ 29 ต.ค. 2552 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมาจึงได้มีการประชุมเพื่อมอบหมายงานในการติดตามนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ และประเมินผลนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 รูป/คน ดังนี้ 1. พระมหาสหัส ฐิตสาโร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม 2. พระทิพย์ สิริธมฺโม 3. ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ 4. ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์ 5. ดร.ชวาล ศิริวัฒน์ 6. ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

source : Faculty of Education
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    -  
    news  
    คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
    การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
    บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012