Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวันวิสาขบูชาโลก ปี ๕๔   :: 21/12/2010  

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ  เรื่อง 
“พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ”

  มจร เจ้าภาพประชุมวิชาการลูกเสือชาวพุทธโลก   :: 08/12/2010  

  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรูปใหม่   :: 15/12/2010  

         ด้วยมหาวิทยาลัยโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

  คณะครุศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2553   :: 14/12/2010  
  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจร ปี ๒๕๕๓   :: 08/12/2010  

               ...