Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  มส.เห็นชอบการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี 2553   :: 17/04/2010  

มส.เห็นชอบการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี 2553ให้ทุกวัดเทศนาเรื่อง ความสุข สงบ ร่มเย็นของสังคม

  ขอเชิญทดสอบบทเรียนออนไล์ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท บนเว็บไซต์ mcu   :: 17/04/2010  

       ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทส สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง...

  ผู้อำนวยการกองแผนงาน ยันโครงการก่อสร้างหอประชุม มวก.๔๘ พรรษาเสร็จทันพิธีประสาทปริญญา ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓   :: 16/04/2010  

        เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้แทนพุทธสมาคมนิกายเชียวยูไก (ITRI) ประเทศญี่ปุ่น เจ้าภาพร่วม ได้เดินทางมาสำรวจความพร้อมสถานที่จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่อง...

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผนึกกำลังกับผู้นำ 3 ศาสนา เตือนสติสังคมไทย   :: 16/04/2010  

          เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับนิมนต์จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมและแถลงข่าวเรื่อง ”คณะกรรมการสิทธิมนุษยช...

  สรุปผลการคัดเลือกทูตวิสาขบูชาโลก   :: 13/04/2010  

วันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๕๓) คณะทำงานฝ่ายคัดเลือกอาสาสมัครวิสาขบูชาโลกปี ๕๓ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการสัมภาษณ์ "ว่าที่ทูตวิสาขะ" เพื่อทำการคัดเลือกอาสาสมัครให้สอดรับกับ "ภาระงาน"...

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร : การบริหารเว็บไซต์ Webadmin ส่วนงาน   :: 23/04/2010  

            ตามที่มหาวิทยาล...

  The Qualified Applicants for Writing Examination Year 2553/2010   :: 14/04/2010  

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา '๕๓ ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. '๕๓ ที่ผ่านมา บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา และที่นั่ง...

  ศูนย์การแพทย์ เมดิไซน์ ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่ศึกษาในมหาจุฬาฯ   :: 07/04/2010  

  คณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน มหาจุฬาฯ   :: 07/04/2010  

มหาจุฬาฯ วังน้อย ๑ เมาายน ๕๓: พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  ถวายปัจจัยสนับสนุนงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓   :: 07/04/2010  

มหาจุฬาฯ วังน้อย ๑ เมษายน ๒๕๕๓  :           ...


      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367     368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495      
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012