หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยร่วมเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
วันที่ ๒๗/๐๘/๒๐๑๘ เข้าชม : ๖๒๕๘ ครั้ง

 

สถาบันวิจัยร่วมเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

 

22 สิงหาคม 2561 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในงานการเปิดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตขอนแก่น โดยความร่วมมือ ระหว่าง มหาเถรสมาคม (มส.)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ทั้งนี้ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสื่อสารการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แก่พระสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในระดับพื้นที่ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยได้เร่งรัดการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศที่มีอยู่รวมกว่า 300,000 รูป ในขณะนี้ โดยธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับนี้นั้นจะเริ่มดำเนินการทันที โดย 2 เดือนต่อจากนี้จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง และภายในปี 2561 จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง และในปีนี้ 2562 รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ได้5,000 วัด ในภาพรวมทั่วทั้งประเทศ

 

 

นอกจากนั้นยังมีการเปิดตัวโครงการรวัดประชารัฐสร้างสุข, โครงการพระนิสิตธรรมทายาท, โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ซึ่งแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขภาพ มีทั้งพระสงฆ์ดูแลกันเอง ชุมชนช่วยกันดูแล และพระสงฆ์เป็นผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม โดยยึด“ทางธรรมนำทางโลก” มีเป้าหมายทำให้พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ภายใน 10 ปี ในงานดังกล่าวมีตัวแทนจากหน่วยงานความร่วมมือ อาทิ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ, นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, คุณฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม กรมการศาสนา  และนพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา : http://bri.mcu.ac.th/new/?p=5106


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕