หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ
วันที่ ๐๙/๐๙/๒๐๑๘ เข้าชม : ๖๑๓๑ ครั้ง

วางกรอบ 1 ปีปฏิรูปเรียนพุทธ-ชี้ครูต้นแบบสำคัญ

 

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฯ ระบุว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ซึ่งสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน คือ ปฏิรูปครูผู้สอน ทั้งความเข้าใจในสาระ ทักษะการสอน การวัดผล ครูควรเป็นแบบอย่างของนักเรียน เพื่อเป้าหมายคือเด็กนักเรียนต้องมีเบญจศีล และเบญจธรรมอยู่ในวิถีแห่งการดำเนินชีวิต ขณะที่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถร สมาคม (มส.) ยืนยันว่าครูจะต้องบูรณาการการเรียนการสอนอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นมิติที่สัมพันธ์ กันระหว่างหลักธรรมที่เป็นแก่น แล้วไปเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกและชีวิตจริง กระตุ้นผู้เรียนให้เข้าใจ และศรัทธา โดย เฉพาะการนำสติและสมาธิมาเป็นฐานช่วยกล่อมเกลาเพื่อให้เอาตัวรอดได้

 

พระมหาหรรษากล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาฯ จะนำผลความคิดเห็นครั้งนี้ไปสังเคราะห์เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน แล้วจัดวางมาตรการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ปรับเนื้อหา พัฒนาครูผู้สอน พัฒนาวิธีการสอนและการวัดผล ประเมินผล โดยวางกรอบการทำงานทั้ง 3 ระยะให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี.


ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1371571

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว ไทยรัฐ

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕