หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา
วันที่ ๐๗/๐๒/๒๐๑๙ เข้าชม : ๓๔๐๗ ครั้ง

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา

 
เตรียมนำเสนอร่างการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานแก่คณะกรรมการปฏิรูปชุดใหญ่
.
ตั้งแต่คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปชุดใหญ่ที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานนั้น
 
วันนี้ (23 มกราคม 2562) ประธานคณะอนุกรรมการฯ และเลขานุการชุดต่างๆ ประกอบด้วยฝ่ายหลักสูตร ฝ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผล ฝ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝ่ายสื่อการสอน และฝ่ายพัฒนาครูผู้สอน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อสรุปแนวทางการทำงานขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะนำเสนอแก่คณะกรรมการปฏิรูปชุดใหญ่ต่อไป
 
 
รูปแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมแก่นักเรียนในสถานศึกษานั้น คณะอนุกรรมการได้เรียกชื่อว่า "สติศึกษา" โดยใช้ "กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน" เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับนักเรียนในสถานศึกษาทั้งชื้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษายุคปัจจุบัน ทั้งนี้ กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนต่อไป
 
ทั้งนี้ วันที่ 28 มกราคม 2562 นี้ คณะอนุกรรมการปฏิรูปฯ จะนำเสนอการเรียนการสอนแบบสติศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน แก่คณะกรรมการปฏิรูปฯ ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้กรรมการชุดใหญ่ได้นำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ทันภาคการศึกษา 1/2562 ต่อไป

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕