หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.เปิด 'ป.เอกบาลีฯ' แห่งแรกในไทย
วันที่ ๑๙/๐๑/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๔๗๙๙ ครั้ง

                         พระพรหมโมลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบาลีพุทธศาสตร์ กล่าวเมื่อวันที่ ๑๘   มกราคม ๒๕๕๑  ในการสัมมนาวิชาการ 'การพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบาลีพุทธศาสตร์' ที่วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ ว่าการศึกษาบาลีให้แตกฉาน เชี่ยวชาญ จะทำให้แปลสาระแห่งพุทธธรรมในคัมภีร์ชั้นต้นของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้น จากนี้จะเสนอหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คาดว่าจะเปิดสอนได้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๑

                         พระพรหมโมลีกล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวต่อยอดให้กับผู้ที่จบการศึกษาบาลีในระดับเปรียญธรรม ๙ ประโยค โดยจะศึกษาเพิ่มเติมในเชิงวิเคราะห์ ตามหลักภาษาศาสตร์ของบาลีในเรื่องไวยากรณ์ชั้นสูง เรื่องพจนานุกรมศัพท์ วิเคราะห์ศัพท์ เรื่องฉันทศาสตร์ โดยเรียนหลักการประพันธ์จากภาษาบาลีเป็นฉันทลักษณ์ และหลักการแต่งฉันทลักษณ์ให้ไพเราะ ซึ่งจะนำไปสู่หลักการในการวิเคราะห์พระไตรปิฎก ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาบาลีหลักสูตรแรกของไทย
                         ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑   http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=17210&catid=39
                         สอบถามรายละเอียดได้ที่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐๓๔-๒๙๙๓๕๖
                         ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=17210&catid=39
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕