หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์ ร่วมงานโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ"
วันที่ ๒๒/๐๖/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๒๐๒๖ ครั้ง
      เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้าข่าวสังคม-สตรี ได้เสนอข่าวโครงการปฏิบัติธรรมนำสมัย "เรายกวัดมหาไว้ที่เซเว่นฯ" ซึ่งมีคุณก่อศักดิ์ ชัยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ ในโอกาสนี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้แนวคิดในการบริหารเชิงพุทธให้ประสบความสำเร็จว่า ผู้บริหารที่ดีต้องมีทั้งปัญญา สายตากว้างไกล มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเลือกใช้หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ส่วนการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานให้ยึดหลัก “ธรรมานุธรรมะปฏิบัติ” คือเลือกใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สอดคล้องและถูกต้องกับปัญหาที่เผชิญอยู่ “อิทธิบาท 4” คือใช้คุณธรรมนำทางสู่ความสำเร็จที่ตนประสงค์ ต้องมีความพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงจะทำให้เกิดปัญญา และหัวใจของการบริหารเชิงพุทธที่สำคัญสุดคือ “พรหมวิหาร 4” ต้องมีทั้งเมตตา กรุณา ให้ความช่วยเหลือ สั่งสอนผู้น้อยให้เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง มีมุทิตา ปล่อยให้เขาเติบโตโดยไม่เข้าไปแทรกแซง และอุเบกขา รู้จักความพอดี ปล่อยวาง ฝึกจิตให้พอเพียงในสิ่งที่มีที่เป็น นี่คือหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตและบริหารงานได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทุกเที่ยงวันศุกร์ ที่ชั้น ๑๑ ตึกซีพี ทาวเวอร์ หรือติดตามได้ทางรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์” ทุกวันอาทิตย์ ๐๗.๐๕ น. ณ ช่องทรู วิชั่นส์ ทีเอ็นเอ็น ๒๔ (UBC7). สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น โทร. ๐๒-๖๗๗-๑๙๒๑1
       แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
       ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕