หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สวช.อนุญาตจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
วันที่ ๒๘/๐๖/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๕๑๒๘ ครั้ง

       เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ตามใบอนุญาตจัดจั้งสมาคมหรือองค์การเลขที่ ต.๔/๒๕๕๑ โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการสมาคม เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
        การจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
        ๑. สนับสนุนสมาชิก สร้างความร่วมมือกัน ใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิก เพื่อให้มวลมนุษยชาติ ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายแห่งวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่หลากหลายชาติ และประโยชน์อื่นๆ
        ๒. สร้างกรอบการทำงานที่สมาชิกมาทำงานร่วมกัน
        ๓. ความเข้าใจนโยบายและกิจกรรมของกันและกันให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มีความเข้าใจกันและกันยิ่งขึ้น ทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในการบำรุงพระพุทธศาสนา
        ๔. ความร่วมมือในด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และอื่นๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
        ๕. ความยอมรับสถานะและบทบาทของมวลสมาชิก
        สำนักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ตั้งอยู่ เลขที่ ๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๓-๕๓๒๔, โทรสาร ๐๒-๖๒๓-๕๓๖๙ E-mail : iabu_conference@mcu.ac.th เว็บไซต์ www.iabu.org ปัจจุบันมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ.,ศศ.ม.,พธ.ด.) รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
        ดูหนังสืออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่ ไฟล์แนบ
        แหล่งข่าว สำนักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 
        เสนอข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : iabu_licence.jpg
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕