หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี
วันที่ ๐๓/๐๗/๒๐๑๓ เข้าชม : ๑๔๕๔๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.) ศาสตราจารย์, ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, เจ้าคณะภาค ๒,กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ได้มีมติให้ประกอบพิธีถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะ ในวันเสาร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                  ดังนั้น จึงกราบอาราธนา/เชิญ พระเถรานุเถระ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทะ ร่วมพิธีถวายอุโบสถกลางน้ำในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ร่วมบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ผู้จะบวชเนกขัมมะศีลจาริณีเตรียมชุดขาวมาเอง)ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี โทร.๐๒-๕๘๓-๘๘๔๕,  ฝ่ายธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗, ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๐ หรือ ๘๑๒๙,๘๘๘๙,๘๗๕๓
                 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดงาน ๓ วัน ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อุโบสถกลางน้ำ ตามกำหนดการดังนี้
                 วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะศีลจาริณี ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย
                 วันเสาร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.ทำวัตรเช้าและเจริญพระพุทธมนต์/เจริญจิตภาวนา เวลา ๐๘.๐๐ น.พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๓.๐๐ น.พิธีมอบอุโบสถกลางน้ำ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อานิสงส์การสร้างอุโบสถกลางน้ำกับปณิธานของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ) เวลา ๑๔.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบอุโบสถกลางน้ำ เวลา ๑๗.๐๐ น.แสดงวัฒนธรรมบันเทิง จากศิลปินลูกทุ่งมหานคร เวลา ๑๙.๐๐ น.เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน/บรรยายธรรม
                วันอาทิตย์ ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เนกขัมมะศีลจาริณี ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เป็นอันเสร็จพิธี
                 โดยในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการจัดรับมอบอุโบสถกลางน้ำเปิดเผยว่า "พิธีมอบถวายอุโบสถกลางน้ำ เป็นพิธีสำคัญ เป็นความภาคภูมิใจชาวมหาจุฬาฯ และพุทธศาสนิกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต รวมทั้งพระสอนศีลธรรมที่อยู่ในกำกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง ส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ มจรจะเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก" ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ แจ้งยอดจำนวนผู้เข้าร่วมที่ นายสรายุทธ อุดม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ โทร 035-248-000 ต่อ 8889,8753
                  อุโบสถทรงไทยประยุกต์สองชั้นกลางสระน้ำใหญ่ พื้นที่ชั้นบนรองรับพระสงฆ์ได้ ๔๐๐ รูป และมีลานล้อมรอบอุโบสถ ส่วนชั้นล่างเป็นฐานอุโบสถครอบคลุมพื้นที่ลานจากส่วนบน จึงมีขนาดกว้างขวาง และอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ รองรับคณะสงฆ์ได้ ๔,๐๐๐ รูป  เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะ) ต่อมาคณะศิษย์นำโดยพระธรรมวิมลโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ เจ้าคณะภาค ๑๗ ได้สืบสานปณิธานหลวงพ่อจนสำเร็จตามประสงค์ 
  
                   ในโอกาสนี้ พระมหาเจริญ สุทธิญาณเมธี  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ขอกราบอาราธนา เรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ผู้ที่เคารพนับถือหลวงพ่อปัญญานันทะ และหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี ร่วมกันถวายอุโบสถกลางน้ำ ดังปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทะที่ว่า "อุโบสถไม่เสร็จ จะไม่ตาย"

  ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕