หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๐๓/๑๒/๒๐๑๔ เข้าชม : ๘๕๖๕ ครั้ง

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง 

 
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระราชวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 
เชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง สาระสำคัญการประชุม ๓ เรื่อง คือ 
 
๑. เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 
เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
 
และเกณฑ์ภาระงาน  ส่วนเกณฑ์การวิคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน  ใช้เกณฑ์ภาพรวมของส่วนงาน 
 
ในสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายปฏิบัติการวิชาชีพ  
 
๒.การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบบุคลากร  
 
ให้เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย สามารถใช้ประกอบเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
โดยคณะทำงานได้เสนอแนวทางการปรับปรุงเป็นขั้นตอน 
 
และการทำงานแบบคู่ขนานระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบ และฐานข้อมูลเดิมบนกระดาษทำการ 
 
(Worksheet)
 
๓.กรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 
จำนวน ๒๑ รูปหรือคน และคณะทำงานได้ยกร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลาก 
 
ที่ใช้กรอบแนวทางจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
 
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) เป็นแนวทาง  
 
โครงสร้างแผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 
ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย ความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
 
โดยมีโครงการสำคัญประกอบแผน เช่น โครงการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ 
 
โครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ  
 
โครงการส่งเสริมค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 
กรอบแนวทางดังกล่าวจะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  จัดรับฟังนโยบาย  
 
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ์ ตามกระบวนการคุณภาพ  
 
แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป
 
ข่าว/ภาพ โดย  ผู้อำนวยการกองกลาง 
 
ภาพข่าว  
 
1.mcuhr_strategymap
 
2.academic
 
3.supporting

แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕