หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๑๘/๑๒/๒๐๑๔ เข้าชม : ๘๖๕๒ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระราชวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   

เชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง สาระสำคัญการประชุม ๒ เรื่อง คือ

 ๑. ติดตามข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์ภาระงาน  ส่วนเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน  ใช้เกณฑ์ภาพรวมของส่วนงาน  ในสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

    มติ:   มอบให้คณะทำงานใช้เกณฑ์หลักสูตร  TQF  และใช้ตัวเลขอ้างอิง ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายปฏิบัติการวิชาชีพ และปฏิทินกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

 

  ๒.การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบบุคลากร 

 ให้เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย สามารถใช้ประกอบเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

 โดยคณะทำงานได้เสนอแนวทางการปรับปรุงเป็นขั้นตอน และการทำงานแบบคู่ขนานระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบ และฐานข้อมูลเดิมบนกระดาษทำการ (Worksheet)

   มติ: มอบคณะทำงานศึกษาเทคนิคในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และวิธีเรียกการดูฐานข้อมูล เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร และจัดทำปฏิทินกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

 

 

ข่าว โดย  ผู้อำนวยการกองกลาง

 


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕