หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
นิสิตคณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
วันที่ ๑๗/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๓๑๗ ครั้ง


วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา รายวิชาการปลูกฝังทางวัฒนธรรม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) โดยมีอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำวิชาเป็นดูแล ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีคุณศิวัช นนทะวงษ์ และคณะให้การต้อนรับ
ช่วงเช้า หลังจากที่คณะนิสิตผู้ศึกษาดูงานเดินทางถึงห้องประชุม ชั้น 4 คุณศิวัช นนทะวงษ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร" มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน จุดประสงค์และหน้าที่หลักของศูนย์ฯ และมีคุณสิทธารถ ศรีโคตร เป็นวิทยากรพิเศษถวายความรู้ นำชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย เวลา 11.30 น. ทางคุณศิวัช นนทะวงษ์และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะนิสิตผู้ศึกษาดูงาน
ช่วงบ่าย ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้เข้าพบปะพูดคุยตอบข้อซักถามและถวายความรู้แด่คณะนิสิตผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เวลา 13.00 น. คุณสิทธารถ ศรีโคตร เป็นวิทยากรพิเศษถวายความรู้ นำชมนิทรรศการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทย หลังจากชมนิทรรศการแล้ว เวลา 15.00 น. ได้เข้าดูห้องสมุดของศูนย์ฯ ที่ชั้น 8 ซึ่งเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือที่รวบรวมหนังสือ ข้อมูล และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆในประเทศไทย เวลา 15.30 น. คณะนิสิตได้เข้าชมห้องจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ก่อนเดินทางกลับ พระวิษณุ สิริจนฺโท หัวหน้าห้องนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณศิวัช นนทะวงษ์ และมีคุณสิทธารถ ศรีโคตร ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการต้อนรับและถวายความรู้แก่คณะนิสิตผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

มีผู้ร่วมศึกษาดูงานและให้การต้อนรับ จำนวน ๑๖ รูป/คน

ภาพกิจกรรม(ช่วงเช้า)

ภาพกิจกรรม(ช่วงบ่าย)

 

ภาพ/ข่าว...โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕