หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ
วันที่ ๑๐/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๕๒๖๒ ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ห้องเรียนวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง  แสดงมุทิตาจิต แด่คณาจารย์ นิสิตและผู้อุปถัมภ์ ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ และตั้งสมณศักดิ์

        เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์และตั้งสมณศักดิ์ ให้แก่คณาจารย์ นิสิตและผู้อุปถัมภ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง สมณศักดิ์ที่ได้รับ
๑. พระมหาสำราญ  ญาณวุฑฺโฒ อาจารย์ประจำ พระครูสุตธรรมาภรณ์(ผจล.ชอ)
๒. พระอธิการไพฑูรย์  นิสิตชั้นปีที่ ๑ พระครูวิบูลรัตโนภาส (จร.ชท)
๓. พระปลัดสมนึก นิสิตชั้นปีที่ ๑ พระครูสิทธิสารพิมล (จร.ชท)
๔. พระอธิการอนนท์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ พระครูนันทสิทธิกร (จร.ชท)
๕. พระอธิการบรรจง นิสิตชั้นปีที่ ๓ พระครูเวฬุธรรมานุรักษ์ (จร.ชท)
๖. พระครูถิรปัญญาภินันท์ นักศึกษา ป.บส. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
๗. พระมหาฉัตรชัย นิสิต ป.โท พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ (จอ.ชอ)
๘. พระอธิการถวิล ผู้อุปถัมภ์ พระครูวิบูลจริยคุณ (จร.ชท)
๙. พระอธิการประเสริฐ ผู้อุปถัมภ์ พระครูพิมลสิริธรรม (จร.ชท)
๑๐. พระอธิการแถว ผู้อุปถัมภ์ พระครูศรัทธาธรรมวิสุทธิ์ (จร.ชท)
๑๑. พระครูสมุห์หลอด ผู้อุปถัมภ์ พระครูกิตติปัญญาภิวัฒน์ (จร.ชท)
๑๒. พระครูปัญญาสารธรรม (จินดา) ผู้อุปถัมภ์ รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
๑๓. พระครูธรรมรัตนวิมล (สุรัตน์) ผู้อุปถัมภ์ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
๑๔. พระครูรัตนพรหมคุณ (โกวิทย์) ผู้อุปถัมภ์ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
๑๕. พระครูประทีปธรรมาทร (ชนินทร์) ผู้อุปถัมภ์ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
๑๖. พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ (เกียรติ) ผู้อุปถัมภ์ เจ้าคณะตำบลชั้นโท
๑๗. พระครูถิรศรัทธาภินันท์ (บุญมี) ผู้อุปถัมภ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก
๑๘. พระครูสุวัฒนพิมล (วิรัช) ผู้อุปถัมภ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก
     

โดยพิธีแสดงมุทิตาจิต จัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑  อาคารพระพรหมคุณาภรณ์     ติดต่อสอบถาม : ส่วนงานกิจการนิสิต


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕