หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสมาคมสาขา สมาคมศิษย์ มจร. พ.ศ..
วันที่ ๒๕/๑๐/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๓๗๔๐ ครั้ง

 

    สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความยินดีขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชนทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการบริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ.....ภายในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๕ นี้ เพื่อทางสมาคมจะได้นำไปประกาศใช้ต่อไป

ติดต่อสอบถาม :   087-215-6191

เว็บไซต์ :  http://www.mahachula.com

อีเมล์ :   away.24@hotmail.com

Facebook สมาคมศิษย์เก่า มจร.

ดาวน์โหลดร่างระเบียบ (pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(ร่าง)

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว่าด้วยการบริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ.....

โดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศเป็นจำนวนมากแห่ง ทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษามากเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้สะดวกและร่วมกันดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ของตนอย่างกว้างขวาง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๑๒ นายกสมาคมโดยความเห็นของการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่.............จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการบริหารงานสมาคมสาขา พ.ศ. ....
ข้อ ๒ บรรดากฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศอื่นในส่วนที่ได้วางไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบ ให้ถือตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และประเพณีปฏิบัติของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“สมาคมสาขา” หมายความว่า สมาคมสาขาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสาขา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้มีการจัดตั้งสมาคมสาขาขึ้นในแต่ละแห่งเรียกว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาจังหวัด...”
ในจังหวัดหนึ่งให้มีสมาคมสาขาได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสมาคมสาขาขึ้นในต่างประเทศให้เรียกชื่อ ประเทศ ชื่อมลรัฐ หรือชื่อเมืองนั้นๆ เป็นชื่อท้ายแทนชื่อจังหวัด และในแต่ละมลรัฐหรือเมืองนั้นจะมีสมาคมสาขาได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น
ข้อ ๖ สำนักงานของสมาคมสาขาอาจจัดตั้งให้มีขึ้นตามที่ได้รับอนุญาต ณ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนั้นๆ หรือ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีความเหมาะสมควรแก่การเป็นสถานที่
ทำการของสมาคมสาขา
ข้อ ๗ ให้สมาคมสาขามีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อธำรงและส่งเสริมมหาวิทยาลัย
๒) เพื่อเผยแผ่และร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๓) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
๔) เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน
    ๕) เพื่อสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในทางที่ชอบ
๖) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
๗) เพื่อส่งเสริมศีลธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
    ๘) เพื่อร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน ทั้งนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ข้อ ๘ การดำเนินงานใดๆ ของสมาคมสาขาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและประเพณีปฏิบัติของสมาคม 
ข้อ ๙ การจัดตั้งสมาคมสาขาในแต่ละแห่งให้ดำเนินการดังนี้
๑) สมาชิกสมาคมที่อยู่ในจังหวัดหรือประเทศนั้นๆ มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ยื่นความประสงค์ขออนุมัติจัดตั้งสมาคมสาขาตามแบบที่สมาคมกำหนด
๒) นายกสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งคณะมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
๓) คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
๔) นายกสมาคมออกประกาศจัดตั้งสมาคมสาขา
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมสาขาจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินสิบเก้าคนประกอบด้วย
๑) ประธาน
๒) รองประธาน ไม่เกินสองคน
๓) เลขานุการ
๔) เหรัญญิก
๕) นายทะเบียน
๖) สวัดิการ
๗) ประชาสัมพันธ์
๘) วิเทศสัมพันธ์
๙) ปฏิคม
๑๐) นันทนาการ
๑๑) สาราณียกร
๑๒) วิชาการ
๑๓) สถานที่และศาสนพิธี
๑๔) สังคมสงเคราะห์ 
๑๕) กรรมการกลาง
ประธาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจกำหนดให้มีผู้ช่วยของแต่ละตำแหน่ง และกรรมการประจำแผนกต่างๆ ได้
ให้คณะกรรมการมีวาระคราวละสองปี
ในกรณีที่ยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือน
ข้อ ๑๑ กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑) เป็นสมาชิกของสมาคม
๒) บรรลุนิติภาวะ
๓) เป็นผู้ไม่บกพร่องด้วยศีลธรรมอันดี
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการมีที่มาดังนี้
๑) ประธานต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญและให้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสมาคม ที่อยู่ในสมาคมสาขานั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี แต่อาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้  ให้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ 
๒) รองประธาน  และกรรมการตำแหน่งต่างๆ ให้ประธานแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑
ข้อ ๑๓ กรรมการนอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
๑) ตาย
๒) ลาออก
๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑
๔) คณะกรรมการบริหารมีมติสองในสามให้ออกโดยมีความผิดร้ายแรงตามคำแนะนำของคณะกรรมการ


ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม ดูแล บริหารงานของสมาคมสาขาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ประเพณีปฏิบัติ และมติคณะกรรมการบริหารของสมาคม
๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่ประธาน หรือกรรมการเสนอ
๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับสมัครศิษย์เก่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
๔) พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและสถานะการเงินของสมาคมสาขาต่อสมาคม
ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง โดยให้รายงานต่อสมาคมในเดือนเมษายนของแต่ละปีตามแบบที่สมาคมกำหนด
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๖) ให้คำปรึกษาแก่ประธาน
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ข้อ ๑๕ ประธานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑) บริหารงานสมาคมสาขาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ประเพณีปฏิบัติ และมติคณะกรรมการบริหารของสมาคม
๒) ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นใดของสมาคมสาขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าในจังหวัดนั้นๆเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคม และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สมาคมสาขาจังหวัด ประเทศ มลรัฐ หรือเมือง จัดให้มีขึ้น
๔) ออกคำสั่ง หรือประกาศอื่นใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งประธาน ๕) เข้าประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีของสมาคมในทุกปีที่สมาคมจัดให้มีการประชุม หรือมอบหมายให้มีผู้แทนเข้าประชุมแทน
๖) เป็นผู้แทนของสมาคมสาขาในกิจการทั่วไป
๗) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและสถานะการเงินของสมาคมสาขาต่อสมาคม โดยให้รายงานในเดือนเมษายนของแต่ละปี ตามแบบที่สมาคมกำหนด
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สมาคมมอบหมาย
ข้อ ๑๖ รองประธานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานสมาคมสาขามอบหมาย
ข้อ ๑๗ กรรมการตำแหน่งต่างๆ ในสมาคมสาขาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสมาคม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือประธานสมาคมสาขามอบหมาย
ข้อ ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการ ให้ดำเนินการตามหมวด ๖ การประชุมของข้อบังคับสมาคมมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ การยุบเลิกสมาคมสาขาในแต่ละแห่งจะกระทำได้ก็แต่โดยมติคณะกรรมการบริหาร โดยคำแนะนำที่เป็นมติสองในสามของคณะกรรมการ
ในกรณีที่สมาคมสาขาไม่ดำเนินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแนวทางการบริหารของสมาคม คณะกรรมการบริหารโดยมติสองในสามมีมติยุบสมาคมสาขานั้นได้ โดยออกเป็นประกาศของสมาคม
ข้อ ๒๐ บรรดาเงิน พัสดุ และทรัพย์สินอื่นใดของสมาคมสาขาที่มีอันต้องยุบเลิกให้ตกเป็นทรัพย์สินของสมาคม หรือเป็นไปตามที่มีผู้บริจาคกำหนดไว้
ข้อ ๒๑ ในระยะเริ่มแรกนี้ นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร อาจมอบหมายให้สมาชิกสมาคม หรือศิษย์เก่าสมาคมจำนวนสามคนขึ้นไป ในจังหวัด ประเทศ มลรัฐ หรือเมืองนั้น หรือในท้องถิ่นนั้นดำเนินการจัดตั้งสมาคมสาขาและบริหารงานสมาคมสาขาไปพลางก่อน แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งต่อสมาคมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ  ณ  วันที่.........................

ลงชื่อ......................
(ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม)
นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕