หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพและบริหารงานทั่วไป
วันที่ ๑๐/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๕๖๙๒ ครั้ง

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ อัตรา ได้แก่

ส่วนงาน กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

    -  นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางครุศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประกันคุณภาะการศึกษา สาขาวิชาวิจัยการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาสถิติศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้
        - มีความรู้และประสบการณ์ทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
        - เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย

    -  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
        - เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
        - เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ พูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้ดี
        - เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

ส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์

    -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้
        - มีความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการบริหารงานเลขานุการ งานสารบรรณ การเงินและบัญชี ร่างหนังสือโต้ตอบเอกสารพิธีการและติดต่อประสานงาน
        - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
        - เป็นบรรพชิต

 กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๒๐ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
                   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
เปิดรับสมัคร
- ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓          
                    -
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. สอบข้อเขียน
                   
- เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๗.๓๐ น. สอบภาคปฏิบัติ
- ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
- ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  (เวลา ๑๓.๓๐ น.) สอบสัมภาษณ์**

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้


*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕