หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้งปิดปรับปรุงห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี  :: ๑๗/๐๒/๒๐๑๑  

  กำหนดการขึ้นทะเบียนปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๓  :: ๒๑/๐๔/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร มจร. เข้าร่วมสัมมนา Social Network  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๑  

  พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๗ สอบข้อเขียน  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๑  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๑  

  สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๑  

  มจร. จัดอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๓ (หลักสูตรวิชาการเทศนา)  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมแข่งขันและเชียร์กีฬาประเพณี มจร-มมร ครั้งที่ 5  :: ๑๘/๐๒/๒๐๑๑  

  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น  :: ๑๔/๐๒/๒๐๑๑  

  สถาบันภาษาเชิญอาจารย์จาก Oxford พัฒนาภาษาอังกฤษครูในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  :: ๑๓/๐๒/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา  :: ๑๔/๐๒/๒๐๑๑  

  ประกาศตาราง สถานที่และห้องสอบข้อเขียนพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๗  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๑  

  รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2554   :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๑  

  เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ ๕ (The Fifth International Conference on Vetiver :ICV-5) และส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๑  

  ผู้นำชุมชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนมุมมองทางศาสนา  :: ๑๔/๐๒/๒๐๑๑  

  แจ้งเรืองส่งบุคลากรผู้บริหารระดับต้นเข้ารับการอบรม  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๑  

  คณะสงฆ์จากประเทศจีนเยี่ยมชม มจร อยุธยา  :: ๑๓/๐๒/๒๐๑๑  

  งานวันมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๘/๐๒/๒๐๑๑  

  งานมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๑  

  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อหนู เบ็ญจศิลป์  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๑  

  ผอ.สพ. บรรยายพิเศษเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ”  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๑  

  คมชัดลึก :วธ.ผนึกมจร.จัดโครงการติวเข้มให้พระธรรมวิทยากร นำหลักธรรมะมาอบรมบ่มนิสัยเด็กแต่ละจังหวัด ชี้แนวโน้มเด็กกระทำผิดพุ่งแถมรุนแรง   :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๑  

  คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก   :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๑  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติธรรม  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๑  

  หยุด นิ่ง แล้วคิดแบบเซน  :: ๓๑/๐๑/๒๐๑๑  

  บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  :: ๐๓/๐๒/๒๐๑๑  

  พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ นำพระนิสิตนักศึกษาจาริกบุญไหว้สาพระธาตุดอยตุง  :: ๐๑/๐๒/๒๐๑๑  

  เปิดรับสมัครโครงการหลักสูตรฯ  :: ๒๘/๐๑/๒๐๑๑  

  เซน อีกหนึ่งพุทธวิธีพ้นทุกข์  :: ๒๘/๐๑/๒๐๑๑  

  ขอเชิญเสนอบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์  :: ๒๗/๐๑/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑     ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕