หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ขอนิมนต์/เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกรูป/คน เข้าร่วมพิธี  :: ๐๑/๑๒/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๓  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๐  

  ขออาราธนา/เชิญศิษยานุศิษย์ร่วมสรงน้ำศพ พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ  :: ๒๕/๑๑/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประกอบพิธีเข้าประจำห้องสำนักงานอย่างเป็นทางการ  :: ๒๕/๑๑/๒๐๑๐  

  มหาจุฬากีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ณ วิทยาเขตนครราชสีมาเริ่มขึ้นแล้ว  :: ๒๘/๑๑/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย   :: ๒๕/๑๑/๒๐๑๐  

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๒/๑๑/๒๐๑๐  

  เชิญเข้าร่วมสัมมนาแนะแนว  :: ๒๒/๑๑/๒๐๑๐  

  มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้วร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   :: ๒๐/๑๑/๒๐๑๐  

  พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค๘ เปิดป้ายอาคาร สนง.วข.สุรินทร์  :: ๒๐/๑๑/๒๐๑๐  

  สาธุชนกัมพูชาร่วมพระกฐินทานเนืองแน่น มจร.น้อมถวายปริญญาฯ แด่สมเด็จฯนนท์ แง๊ด   :: ๑๘/๑๑/๒๐๑๐  

  ทอดกฐิน มจร ส่งเสริมศึกษาสงฆ์  :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๕  

  พระนิสิต มจร บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๑๘/๑๑/๒๐๑๐  

  ส่วนหอสมุดกลาง(วังน้อย) จะปิดบริการในวันที่ 8-10 มกราคม 2554  :: ๒๘/๑๒/๒๐๑๐  

  กำหนดวันประสาทปริญญาบัตรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  :: ๑๙/๑๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   :: ๑๙/๑๑/๒๐๑๐  

  อัญเชิญพระพุทธโสธรจำลองประดิษฐานหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มจร  :: ๒๒/๑๑/๒๐๑๐  

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๑๖/๑๑/๒๐๑๐  

  มจร ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี(นนท์ แงด)   :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๐  

  มจร เป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิยาราม กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ของการวิจัยสถาบัน”  :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๐  

  ขยายเส้นทางการให้บริการอินเตอร์เน็ต มจร. วังน้อย อยุธยา  :: ๑๕/๑๑/๒๐๑๐  

  ดาวน์โหลดแผนผังห้องพักนักกีฬาทั้ง ๔ โซน  :: ๑๖/๑๑/๒๐๑๐  

  เชิญรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ มาทรงเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๒/๑๒/๒๐๑๐  

  ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธรและทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๓   :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑ ภาคที่ ๑/๕๓  :: ๒๓/๑๑/๒๐๑๐  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำคณะ จำนวน ๒ ห้อง  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๐  

  ผู้ฟังรายการวิทยุ AM 963 มอบหนังสือเข้าห้องสมุดคณะครุศาสตร์   :: ๒๒/๑๑/๒๐๑๐  

  ครุศาสตร์ มจร.เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้นิสิต ด้วยการศึกษาอิสระ  :: ๐๓/๑๒/๒๐๑๐  

  ดึงพุทธสมาคมฯจีนเปิดตัวเวทีโลก   :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖     ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕