หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร.หนุนศึกษาสงฆ์จัดอบรมพระสังฆาธิการทั่วไทย  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๐  

  สมเด็จฯ วัดปากน้ำเตือนพระสังฆาธิการมีปัญญาต้องมีสติกำกับ  :: ๐๑/๐๙/๒๐๑๐  

  รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน   :: ๑๔/๐๙/๒๐๑๐  

  ประชุมวิสาขบูชาโลกปี 54 จัดยิ่งใหญ่ ชาวพุทธนานาชาติ เทิดกษัตริย์ไทยทรงเป็นธรรมราชา  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๐  

  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง(National e-Learning Conference : Enhancing the Quality of e-Learning) ประจำปี 2553  :: ๑๗/๐๙/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ 7 ณ วข.พะเยา   :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดี มจร เข้าพบประธานพุทธสมาคมจีน (10 ส.ค. 53)  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๐  

  แจ้งส่วนงานสังกัดส่วนกลาง จัดทำรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ประกาศ..ถึงส่วนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 55  :: ๑๕/๐๙/๒๐๑๐  

  แจ้งอาการอาพาธ พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๐  

  นิสิตชั้นปี่ที่๑-๒ ห้องเรียนเพชรบูรณ์เข้าเยี่ยมชม มจร วังน้อย  :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๐  

  อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๑  

  อายุวัฒนมงคล 85 ปี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย งปม.2554  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ครั้งที่ ๒/2553   :: ๐๘/๐๙/๒๐๑๐  

  นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๐  

  พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชสุพรรณบัฏและถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดี มจร ถวายสักการะประธานพุทธสมาคมฮ่องกง (15 กค 53)  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๐  

  มจร สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จอาจฯ  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวพจมาน เครือสินธุ์  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร ประชุมหารือกับชาวพุทธญี่ปุ่น  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๐  

  ขอเชิญแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม มจร จากประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร.นัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย งปม.2554  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๐  

  แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้ง รก.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการ  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร.ชวนคนไทยใช้ศาสนาสร้างปรองดอง  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  วอน 5 ศาสนารวมพลังศรัทธาเชื่อมั่นความเป็น"คนไทย"-รู้จักให้อภัยสู่สังคมสันติสุข  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๐  

  กองแผนงาน จัดประชุมชีแจง งบประมาณ ๒๕๕๔  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑     ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕