หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมงานฉลองอายุครบ 5 รอบ พระราชพิพัฒน์โกศล  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๐  

  อธิการบดีและผู้บริหารมหาจุฬาฯ ร่วมฉลองปริญญาและประชุมสถาบันสมทบประเทศไต้หวัน  :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เน้นงบประมาณปี ๒๕๕๔ ทุกส่วนงานต้องมีแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๐  

  มจร.วข.พะเยา การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน(E-Portfolio)   :: ๐๘/๐๗/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาในงานพัทธสีมาวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (27 มิย 53)  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๐  

  พระธรรมทูตไทย กับ...สมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา   :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๐  

  คณะสาธุชน มอบถวายพระไตรปิฎก  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๐  

  แจ้งสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ สำหรับคนที่ต้องการมีบ้าน  :: ๑๓/๐๗/๒๐๑๐  

  แจ้งย้ายสถานที่วิทยาลัยสงฆ์เลย  :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๐  

  ผู้บริหาร มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๐  

  อบรมการเขียนโครงการวิจัย รับสมัครด่วน  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๐  

  อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มจร เป็นกรรมการตรวจ SAR  :: ๐๕/๐๗/๒๐๑๐  

  สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ถกงานใหญ่พระธรรมทูต  :: ๐๔/๐๗/๒๐๑๐  

  ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๐๘/๐๗/๒๐๑๐  

  ระบบตรวจสอบผลการศึกษาใช้งานไม่ได้ชั่วคราว  :: ๐๔/๐๗/๒๐๑๐  

  อาจารย์คณะพุทธศาสตร์เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๐  

  แจ้งการใช้ฐานข้อมูลระบบบริการนิสิต http://regweb.mcu.ac.th  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๐  

  ถวาย 12 ล้านบาทหนุนการศึกษาสงฆ์  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๐  

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของคุณแม่ภาพร ศิริวสุนทรา  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๐  

  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ“วิถีวิทย์ วิถีพุทธ วิถีเพื่อชีวิตและสังคมสันติ”   :: ๐๔/๐๗/๒๐๑๐  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปประเทศฮังการี เพื่อศึกษาความพร้อมสถาบันสมทบ มจร  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพมุทิตาสักการะรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ  :: ๐๒/๐๗/๒๐๑๐  

  อบรมเรืองการป้องกันเอดส์ แก่พระวิทยาการแกนนำ  :: ๐๑/๐๗/๒๐๑๐  

  สถาบันภาษา มจร เปิดอบรมหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ รุ่น ๒  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๐  

  พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพะยอม ถวายอุปกรณ์การศึกษา ทีวีสี แด่คณะสังคมศาสตร์  :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๐  

  นิสิตปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ถวายอุปกรณ์การศึกษา  :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๐  

  วิทยาเขตพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีกาศึกษา ๒๕๕๓ (คฤหัสถ์)  :: ๓๐/๐๖/๒๐๑๐  

  สัมมนาชี้แจงการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  :: ๐๘/๐๗/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ 10 ประจำปี 2553  :: ๐๓/๐๗/๒๐๑๐  

  เอกอัครราชทูตไทย ในสหรัฐอเมริกายกย่องพระธรรมทูตทั่วโลกเป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนาในการร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕     ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕