หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  นิสิตใหม่มจร.โคราชทำบัตรนิสิตATM ด่วน  :: ๑๖/๐๖/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ จัดทำมคอ.3(18-20 มิถุนายน 2553)  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๐  

  แนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  ผลงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตได้รับคัดเลือกเป็นหัวข้อวิชาการนานาชาติ  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  ขอเชิญพระธรรมทูตฯ ทุกรุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องถ่ายเอกสาร  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์   :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางนภาพร สุทนต์  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๐  

  แจ้งข่าวด่วน ! เรื่องการถึงแก่กรรมของ นางนภาพร สุทนต์ (ภรรยา อ.รังษี สุทนต์)  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๐  

  พิธีไหว้ครูมจร ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้งประจำปี 2553  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพโครงการวิถีธรรมนำความยุติธรรมสู่ชุมชน  :: ๑๑/๐๖/๒๐๑๐  

  แนะแนวการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร ในอ.ปะคำ,อ.โนนดินแดง,อ.โนนสุวรรณ, และอ.ละหานทราย  :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  รมว คมนาคมถวายสักการะอธิการบดี มจร  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๐  

  สรุปผล รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มที่ ๔ งานจัดทำแผนและงบประมาณ  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๐  

  รับสมัครเป็นบุคลากรประจำตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา   :: ๑๕/๐๗/๒๐๑๐  

  การสัมมนาทางด้านรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  :: ๒๓/๐๖/๒๐๑๐  

  เว็บไซต์หน้าแรก UNESCO Bangkok รายงานการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓  :: ๐๙/๐๖/๒๐๑๐  

  เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลาง ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๐  

  พระครูวิเทศพรหมคุณ มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้คณะครุศาสตร์  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๐  

  รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อดีตคณบดีคณครุฯ มอบหมายงานให้แก่รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๐  

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มจร. ร่วมแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์  :: ๑๐/๐๖/๒๐๑๐  

  พระธรรมโกศาจารย์ : มอบนโยบายการบริหารผู้บริหารส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบันสมทบ  :: ๐๙/๐๖/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ขอทำบัตรนิสิตใหม่ ด่วน  :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพปฐมนิเทศ ป.โท  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๐  

  ประกาศ เรื่องแจ้งการทำบัตรสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๐  

  มจร.โคราชปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๐  

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย  :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๐  

  ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าอบรมการเขียนโครงการวิจัย  :: ๒๘/๐๖/๒๐๑๐  

  พระสุธีวรญาณ รก.รองอธิการบดีประชุมอาจารย์เจ้าหน้าที่  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗     ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕